Det uppstår flera positiva effekter genom att flytta genomfartstrafiken menar Eksjö kommun. Bland annat att bullernivån sjunker och transporter av farligt gods flyttas ut från staden. Men de menar också att en ny väg har påverkan på miljön och landskapet.

Ett förslag på yttrande från Eksjö kommun till Trafikverket har presenterats.

— Vi tycker fortsatt att vi ska ha en förbifart med de möjligheter som det ger. En utbyggnad av verksamheter och bostäder öster ut och få bort tung trafik genom stan. Det finns positiva möjligheter som överväger.

— Det finns negativa delar också. Det är alltid en påverkan när man bygger en ny väg. Det gäller att få till en vägdragning som ger en så bra lösning som möjligt, säger Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Gammal infartsväg

Per Sixtensson berättar att kommunen har tittat på några speciella punkter, bland annat jord och skog.

— Vi vill att man tittar på möjligheterna att gå längs fastighetsgränser och inte genom hela fastigheten. I öster vid Björnshult vill vi att Trafikverket tittar på den gamla infartsvägen och hur man kan utnyttja den, säger Sixtensson.

Det har varit många synpunkter kring förbifarten, närmare 126 stycken yttranden lämnades in under samrådstiden.

— Det finns en oro för vad som kommer att hända med handeln och spontanbesöken. Men vi ser att det är något som vi får jobba med, att Eksjö ska bli ett mål för en resa. Det finns goda exempel där det har gått bra. Det vi tappar med spontanbesök hoppas vi att staden får igen genom en ökad befolkning som det här möjliggör, fortsätter han.

Förkasta alternativen

I förslaget från Trafikverket finns det olika alternativ för den nya sträckningen. De heter Röd, Grön A, Grön B och Blå. Eksjö kommun anser inte att det röda alternativet inte alls är lämpligt. Den sträckningen går genom jordbruksmark och gränsar mot Björkaområdet.

— Vårt förslag är att Trafikverket förkastar det förslaget. Grön B är samma sträckning men enklare anslutningar och försämrade passager, säger Sixtensson.

— Det är en budgetvariant. Det innebär lägre andel 2+1-väg, sämre anslutningspunkter och sämre passager. Vi tycker inte att man uppnår målen som Trafikverket har. Man får inte samma effekt av vägen, säger Mikael Klaesson samhällsbyggnadschef.

Kommunen vill att Trafikverket förkastar de båda alternativen.

Vidareutveckla

När det gäller de två återstående förslagen Grön A och Blå skiljer de sig åt vid Gummarp. Blå går genom jordbrukslandskap och den andra går norr om åkern.

— Den slutsats vi kommer fram till är att vi vill att Trafikverket ska vidareutveckla de här två alternativen med hänsyn till våra och de andra inkomna synpunkterna. Alla våra synpunkter sammanvägt gör förhoppningsvis att det går att komma med ett bra förslag, säger Per Sixtensson.