I den motion som skickats till kommunfullmäktige påpekar Miljöpartiet att mikroplast på senare tid har uppmärksammats som ett allvarligt hot mot hela det biologiska systemet. Kravet är att kommunen slutar att upphandla produkter med mikroplast.

Ytterligare ett förslag är att det görs en inventering av hur plastprodukter används i den kommunala verksamheten. Miljöpartiets krav är också att det upprättas en plan för hur plastprodukter, i den mån det är möjligt, minskas och fasas ut.

Motionen inkluderar även ett krav på att Aneby Miljö & Vatten, Amaq, får i uppdrag att ta fram ett material som ska inspirera kommuninvånarna att använda mindre plast samt upplysa om hur viktigt det är att sortera sopor rätt.

I svaret på motionen, som föreslås antas av kommunfullmäktige, hänvisas till en rapport från Naturvårdsverket. I den anges de viktigaste källorna till utsläpp av mikroplast i dag, bland annat väg och däck, industriell produktion och båtbottenfärg. När åtgärdsförslag presenteras pekas inte kommunerna inte ut som ansvarig för någon.

I svaret på motionen medges att Aneby kommun förstås använder mikroplaster, men att miljöfrågan blir allt viktigare vid upphandlingar. Målet är att på sikt miljöcertifiera Aneby kommun enligt ISO 14 001.

Annons

Av nämnda rapport framgår också att Sveriges avfallshantering, i en internationell jämförelse, har en väl fungerande avfallshantering.

Det påpekas dessutom att Amaq kontinuerligt informerar om sopsortering, men att frågan om plastanvändning mer är en konsumentfråga.