Nyligen skrev vi om Räddningstjänsten och att taxorna för tillståndsgivning och översyn föreslogs höjas liksom även avgiften för återställning av automatiska brand- och sprinklersystem. Nu föreslås att även taxorna för brandskyddskontroll och rengöring ska höjas, redan från och med den 1 juli.

Timpriserna för rengöring föreslås höjas från 378 kronor i timmen till 440 och för brandskyddskontroll från 507 till 510 kronor i timmen, alla priser exklusive moms. Till saken hör också att en ny upphandling av tjänsterna gjorts. Avtalet med den nya entreprenören gäller från och med den 30 juni.

Justeras igen vid årsskiftet

Taxorna kommer sedan likt tidigare årligen vid årsskiftet justeras efter det så kallade sotningsindexet som förhandlas fram mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Slutligt beslut om de nya taxorna träder i kraft tas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.