Kostnaden för hyrpersonal var 203 miljoner förra året och målet är att bli oberoende till 2019. Men kostnaden fortsätter att öka och uppgick till 63 miljoner efter det första kvartalet, tre miljoner mer än samma tid förra året.

Det är främst inom primärvården och den somatiska vården som kostnaden ökar medan den har minskat något inom psykiatri och röntgen.

Men även kostnaden för fast anställd personal har ökat, både genom fler anställda och kostnadsökningar genom och utöver avtal.

Överskott för helår

För helåret räknar man med ett överskott på 230 miljoner. Enligt flera undersökningar för hälso- och sjukvård ligger Region Jönköpings län väl till, bland annat när det gäller tillgänglighet i primärvården och invånarnas förtroende för vården.

– Det går bra för regionen, konstaterade regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) under tisdagen i regionfullmäktige när tertialrapport ett diskuterades. Av de 37 mål vi mäter når vi målen helt eller delvis i 70 procent och vi är i topp i landet för flera av dem. Vår vård håller hög klass, konstaterade hon.

Sjukfrånvaro ökar

Men för elva mål nås inte målen, till exempel väntetider till specialiserad vård, väntetider på akutmottagningar, återbesök, väntetider till barn- och ungdomspsykiatri, väntetider till folktandvård och personalens sjukfrånvaro.

Att sjukfrånvaron ökat från hösten 2017 förklaras av på en hård och långvarig influensaperiod, den är den förklaring som sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson skriftligen gett i sitt underlag till politikerna. Målvärdet 5,1 procent men uppgick till 5,8 procent.

Annons

Drar ner platser

Marcus Eskdahl (S) anser att stängda vårdplatser är en orsak eftersom överbeläggningar bidrar till dålig arbetsmiljö och skapar stress. Han ifrågasätter regionstyrelsens ambition att stänga ytterligare vårdplatser som ett sätt att minska kostnader med 120 miljoner.

– Vi är en av de regioner i landet som drar ner mest för att klara situationen. Statsbidragen från regeringen måste komma ut i verksamheten för att stötta de enheter där det är svåra situationer, sa Marcus Eskdahl.

Bra Liv blöder

Mia Frisk (KD), ordförande för nämnden för folkhälsa och sjukvård, framhöll att Aliansen strävar efter att föra ut mer vård i det egna hemmet. Hon tog upp kostnadsökningen för folkhälsa och sjukvård som kostat 123 miljoner mer än budgeterat efter första kvartalet. Mest bekymrad är hon över vårdcentralerna Bra Liv som hon sa blöder kostnader.

Siffrorna visar minus 26 miljoner hittills, vilket är 15 miljoner mer än samma tid förra året.

– Det går åt fel håll och det kräver rejäla åtgärder med prioriteringar och nya arbetssätt. Vi måste växla hyrläkare till fast anställda, det kan också handla om individuell lönesättning och arbetstider, möjlighet till forskning och arbetsglädje, sa Mia Frisk.

Ekonomin efter kvartal ett

Underskottet för region Jönköpings län är sex miljoner efter det första kvartalet, det ..

Ekonomin efter kvartal ett

Underskottet för region Jönköpings län är sex miljoner efter det första kvartalet, det är 59 miljoner sämre än budgeten för perioden.

Resultatet är 49 miljoner sämre än samma tid förra året.

Kostnaderna hittills är 50 miljoner högre än budget, medan skatter och generella statsbidrag är två miljoner bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett överskott på 230 miljoner, vilket är 15 miljoner mer än förväntat. Förra årets resultat blev 366 miljoner.

Nettokostnaden för hela 2018 beräknas till 10,4 miljarder kronor.