Och tillväxt är väsentligt! Speciellt nu. Vår befolkning växer fort. På tolv år har vi ökat med en miljard människor som idag uppgår till 7.2 miljarder. Halva jordens befolkning lever i sju länder! Ett frihandelsavtal mellan dessa sju saknas.

Frihandel ska ske på lika villkor och därmed vara konkurrensneutral. Och om frihandeln är just det så kan även miljö- och konsumentskydd förbli intakt, och i flera länder till och med förstärkas. Men beslutsfattare som ser helheten och förstår möjligheten måste göra sin stämma hörd. Annars kommer dess principer atteroderas av närsynta, kortsiktiga, protektionister och nationalister.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, är en av de som gett frihandelsförhandlingarna sitt fulla stöd. Bra! Rätt! Riktigt!. Viktigt

Mellan 2012-13 ökade antal handelshinder med 32% (407 nya). Det påverkade en varuimport till ett värde av 240 miljarder dollar, men framförallt tillväxten! Den globala recensionen tillsammans med ökad protektionism ledde till att de globala tillväxtprognoserna för 2013 fick revideras från 5,6% till 2,3% - mer än en halvering!

Annons

USA, med stor inre marknad, är mindre beroende av import/export (23% av BNP) än vad tillexempel EU (26%) eller Kina (46%) är för sin tillväxt. Förhandlingar om det transatlantiska partnerskapet (USA/EU) och transpacificavtalet (USA/Sydostasien) ) pågår. Om de går i lås skulle det medföra en ökad årlig (!) tillväxt på 4.200 miljarder kronor - dvs fem (5!) gånger Sveriges statsbudget. Per år!

Avtalets dynamiska effekter resulterar i ett stärkt socialt kontrakt mellan stat och individ. Det skapar fler jobb,lägre hushållskostnader, ökad köpkraft och ett fattigdomsgap som minskar.

Och därmed ger det också förutsättningar för en ö k a d skattebas för finansiering av en utvecklad, offentlig välfärd vilket också bidrar till en nations/regions konkurrenskraft. Skola, vård och omsorg är en förutsättning för full sysselsättning, utvecklat kunskapskapital och förstärkt produktivitet.

Globalisering och frihandel innebär på sikt att skatterna nationellt kommer att jämnas ut globalt för att därmed bli konkurrensneutralare. Detta oroar många nationalstater. Framförallt Sverige som har en av de högsta skattetrycken i världen.

Men en ökad frihandel kommer att kompensera skattekvoten positivt genom att de negativa incitamentseffekterna reduceras, dynamiken ökar, och därmed skapas förutsättningar till än mer innovation, produktion och handel. Det resulterar i att skatteuttaget ökar totalt, globalt och kollektivt trots lägre skatter per individ och land och trots en förändrad demografi och försörjningskvot.

Varför säga nej till detta av rent nationalistiska, egoistiska skäl när detta bidrar till den globala gemensamhetens bästa.

Handslag!

Bredarydsbördige Stefan Lorentzson är medlem av Volvo Group Trucks Operations ledning, verksam från Göteborg. Åsikterna i denna krönika är hans egna.