Det säger kommunalrådet Laila Norss (KD) med anledning av den massiva kritik, som politikerna i kommunfullmäktige riktade mot kommunrevisionen.

Orsaken var att kommunrevisorerna ville ge en "anmärkning mot socialnämnden med anledning av bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll, vilket har lett till ett budgetunderskott på 22,8 miljoner kronor".

— En enig revision har skrivit under revisionsrapporten. Jag hade agerat likadant oavsett ordförande. Det handlar inte om att försöka försvara revisionen, den är utsedd av Nässjö kommunfullmäktige och har att granska verksamheterna som bedrivs i styrelser och nämnder, understryker Laila Norss.

Enligt lagen

Annons

Kristdemokraterna yrkade avslag på Bengt-Lennart Larssons (M) yrkande angående att kommunfullmäktige skulle avvisa kommunrevisionens anmärkning mot socialnämnden.

— Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi tycker det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktige uppmanas att avvisa revisionens anmärkning mot socialnämnden. Det är presidiet som ska bereda frågan om prövning hos fullmäktige, säger Laila Norss.

Obefogad kritik?

Nu valde många politiker från de olika partierna att kritisera kommunrevisionens anmärkning mot socialnämndens politiker.

Vad anser då Laila Norss, ska politiker få reagera om de anser att kritiken är missvisande eller orättvis? Bortsett från principer, tycker hon att anmärkningen mot socialnämnden är befogad?

— Om anmärkningen är rätt och riktig är en fråga, som ska föregås av en beredning innan det hamnar på kommunfullmäktiges bord. Nu fick vi inget beslutsunderlag till fullmäktige i förväg att ta ställning till och så får inte ärendet hanteras. Istället kom det som en total överraskning för oppositionen. Jag vänder mig emot att ett ärende, som är så pass allvarligt, ska hanteras på det viset, fortsätter Laila Norss.