— Det här är inte rätt. Man berövar ungdomarna, som får sin ålder uppskriven, barns rättigheter utan att ge dem vuxnas rättigheter. Om de ska betraktas som vuxna och leva i samhället som andra krävs samma rättigheter, säger kristdemokraten Bengt Malm och fortsätter:

— Men de kan exempelvis varken gifta sig eller ta körkort eftersom Migrationsverkets beslut om deras ålder inte är av den karaktären.

Bengt Malm begärde i sin motion att kommunfullmäktige skulle ompröva sitt tidigare beslut att inte låta ensamkommande asylsökande stanna i Ydre efter att de fyllt 18 år.

Kommunfullmäktige avslog motionen och klargjorde att kommunen skulle fortsätta följa ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna.

Debatt i frågan

Bengt Malm utvecklade i veckan sina argument i en debatt med kommunalrådet Anna-Lena Svensson (S).

— Jag fick som svar att Ydre kommun inte kan bestämma vilka som är myndiga men att de ensamkommande som bedömts vara 18 år ska leva som myndiga personer, säger Bengt Malm.

Annons

— Det blev tydligt att Ydre kommun avvisar alla humanitära och etiska aspekter i frågan. Det enda frågan gäller är om personerna är myndiga eller inte. Och då vill jag ha detta utrett: är de verkligen myndiga?

Efter debatten har Bengt Malm därför vänt sig till Förvaltningsrätten i Linköping med en begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut.

”Räcker inte”

— Kan man säga att kommunen behandlar några som myndiga trots att de inte är myndiga i lagens mening och inte heller har myndigas rättigheter? frågar han.

— Jag menar att det inte räcker att betraktas som myndig.

Bengt Malm vill ha klargjort om kommunen exempelvis har rätt att frånta någon bostad och god man enbart på grund av Migrationsverkets åldersbedömning. Han pekar på flera rättsliga utslag där regelverket tolkats annorlunda.

— Kommunen säger att om humanitära synpunkter ska vägas in får det skäras ner någon annanstans. Eftersom kommunen bara vill göra det den är tvingad vill jag veta vad som är tvingande.

Tar det juridiska

Bengt Malm förklarar att han också vill veta om Migrationsverkets åldersuppskrivning över huvud taget har någon rättsverkan i Ydre kommun.

— Har kommunen någon skyldighet eller ens någon rätt att fatta beslut enbart på grund av Migrationsverkets åldersbedömning? Jag vill att förvaltningsrätten prövar lagligheten i det.

Bengt Malm vet vad han anser, men ställer sina frågor ändå.

— Eftersom kommunen inte vill diskutera andra argument ska vi reda ut de juridiska.