Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt beslutade i april till Eksjö Energis fördel i den långdragna tvisten om huruvida bolagets planer på en sjöledning genom Mycklaflon skulle ges grönt ljus. Domen överklagades dock av berörda fastighetsägare till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som nu meddelat att man inte beviljar ärendet prövningstillstånd och att mark- och miljödomstolens avgörande därmed står fast. Några närmare skäl till beslutet ges inte.

Kan fortfarande överklagas

För att beviljas prövningstillstånd ska det finnas anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till, inte gå att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen kommit till utan att prövningstillstånd ges, vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol eller annars finnas synnerliga skäl att pröva överklagandet. Skäl överklagan enligt domstolen med andra ord inte levt upp till. Dock finns det fortsatt en chans att överklaga mark- och miljööverdomstolens beslut fram till och med den 20 september.