Tidningen har vid flera tillfällen berättat om Jordgubbsfältet, vid Kvarnarps gård och Kvarnarpssjön.

I början av december lämnade Eva Dillner och Kerstin Augustsson in ett medborgarförslag till Eksjö kommun. Där framförde de bland annat att de vill att kommunen ska tänka till vid planering av nya bostadsområden.

En motion från Miljöpartiets Eva Ekenberg har också lämnats in till kommunen. Där hon är inne på samma linje, att åkermarken i Kvarnarp inte ska bebyggas med bostäder.

Ärendena har varit uppe vid samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadssektorn har gjort en utredning och tagit fram ett förslag till beslut, att avslå de båda ärendena. Nämnden ställde sig bakom förslaget, ett förslag som nu ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Inget riksintresse

Annons

I slutsatsen till att Eva Ekenbergs motion ska avslås framgår det att ur ett resurshållningsperspektiv finns flera fördelar att exploatera ny bebyggelse i tätortsnära läge. Det kan till exempel innebära minskade transporter, nära till kollektivtrafik och samhällsservice.

I detta fall där Jordgubbsfältet är aktuellt medför det att befintliga gator, gång- och cykelvägar, vatten, avlopp samt tekniska infrastrukturer kan utnyttjas mer effektivt, än på annan plats.

De senaste årtiondena har Eksjö kommun varit restriktiva med att använda åkermark för bostadsbyggnation. Det gjordes senast vid utbyggnad av Orrhaga och delar av Grevhagen. Jordbruket på Jordgubbsfältet har inte riksintresse, därför har kommunen planeringsansvaret för hushållandet av jordbruksmarken.

En ny stadsdel

Vissa delar av slutsatsen till motionen återfinns i slutsatsen till medborgarförslaget, då de berör samma område. Det står även att forskning visar att människor är beredda att gå cirka 300 meter för att komma till ett grönområde. Förutsättningarna för att kunna nyttja stadens parker och naturområden inom Eksjö tätort är goda.

Jordgubbsfältet är ett område som har pekats ut som lämpligt för att klara en ny stadsdel. Området föreslås bli en modern variant av en trädgårdsstad. I planutredningen beskriver man att den moderna trädgårdsstaden hävdas vara ett hållbart stadsbyggande och kan delas in i sex kategorier: täthet, en småskalig kvartersstruktur, värdet av det gröna, funktionsblandning, social hållbarhet och tidlös attraktivitet.

Samhällsbyggnadssektorn anser att när flera allmänna intressen vägs mot varandra är Jordgubbsfältet det område som lämpar sig bäst för en ny stadsdel.

De båda ärendena ska nu vidare för slutgiltigt beslut.

LÄS MER: De vill bevara naturen nära bostäderna

LÄS MER: MP vill skydda Kvarnarp från exploatering

LÄS MER: En modern trädgårdsstad kan bli aktuell