Företaget inkom med en anmälan om miljöfarlig verksamhet på företagets fastighet i kommunen. Dåvarande miljö- och byggnadsnämnden i Nässjö kommun bestämde 2014 att företaget skulle följa försiktighetsmått enligt ett antal punkter.

Flera brister i verksamheten uppdagades senare och i februari 2016 beslutade samhällsplaneringsnämnden att förelägga bolaget med vite på 10 000 kronor och att senast den 29 april ha vidtagit åtgärder.

Företaget skulle bland annat ta bort allt farligt avfall, se till att alla kemiska produkter förvaras väl märkta i täta behållare samt städa upp vid fastigheten.

Inga åtgärder

Annons

Nämnden utdömde vid samma tillfälle även vite om 2 000 kronor om inte företaget redovisade journalföring över inkommande och utgående avfall i verksamheten sedan 2014. Företaget skulle också skicka in en kopia på transportdokument eller mottagningsbevis för det avfall som tagits bort från fastigheten.

Nämnden har ansökt hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite i de två vitesförelägganden då inga åtgärder beträffande fastigheten gjorts.

I första hand har företaget motsatt sig att betala vite och i andra hand begärt att vitet ändras. Företaget ville ha ytterligare en månad på sig att åtgärda bristerna.

Mark- och miljödomstolen anser att det är visat att företaget inte åtgärdat bristerna och utdömande av vite ligger därför kvar, dock sänks beloppet en aning.

Kan inte utesluta

En inspektionsrapport från ett besök vid fastigheten i maj tidigare i år visar nämligen att vissa förbättringar då hade gjorts på fastigheten och att en del av avfallet tagits bort. Sedan hade kemikalier flyttats och förvarades nu inomhus eller i behållare. Mark- och miljödomstolen anser att det inte går att utesluta att dessa åtgärder gjorts innan den 29 april då föreläggandefristen löpte ut. De har därför beslutat att sänka vitet med 2 500 kronor i denna del.

Ska betala 9 500

Men vitet kan inte ändras i den del som handlar om redovisning av journalföring. Företaget ska därför betala ett vite om 9 500 kronor.