Den politiska majoriteten i Nässjö kommun (S-M-C-V) ställer sig inte bakom könsuppdelad undervisning.

Diskussion om könsuppdelad undervisning har lyfts genom två interpellationer ställda till ordföranden i Barn och utbildningsnämnden på kommunfullmäktige den 23/2 och den 30/3.

LÄS ÄVEN: Hålls döttrar hemma från gemensam simundervisning?

LÄS ÄVEN: Könsuppdelade lektioner förekommer i Nässjö

Detta har föranlett att vi politiker i majoriteten känner ett behov av att förtydliga och sprida information om hur vi står i debatten om könsuppdelad undervisning även utanför kommunhusets väggar.

Den pedagogiska undervisningen i Sverige är underordnad skollagen, läroplanen, allmänna råd och övriga lagar och förordningar. I läroplanen hittar man redan i första paragrafen att:

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

De mänskliga rättigheterna stipulerar alla människors lika värde och rättighet bl.a. till utbildning. Gällande de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på ser man i andra kapitlet i Regeringsformen, Sveriges grundlag, att man förbjuder lagstiftning som missgynnar någon på grund av kön.

Läroplanen säger fortsatt att:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”

Annons

Med andra ord så ses det som väsentligt att skolan bidrar med ett förhållningssätt som visar våra elever, att de har lika värde och skolan ställs som ansvariga för att motverka traditionella könsmönster. Vi tror inte att man motverkar traditionella könsmönster genom att ha könsuppdelad undervisning.

”Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”

Visst, vi ser också att läroplanen finner utmaningar i att alla elever har olika behov och kunskapsbas och att det är nödvändigt att anpassa undervisningen för dessa elever. Den pedagogiska anpassningen ska däremot aldrig förväxlas med att anpassa undervisningen efter religion eller tradition.

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”

Det kompensatoriska ansvaret skolan har, respekteras och aktas högt. Om en elev på grund av pedagogiska skäl behöver speciell anpassning så finns det grund för detta.

Vi politiker i majoriteten i Nässjö kommuns barn och utbildningsnämnd välkomnar regeringens förtydligande av läroplanen.

Regeringens förslag är att förbjuda könsuppdelad undervisning i alla former.

Förslaget är menat att förtydliga jämställdhetskraven. Man vill förtydliga kraven framförallt där man sett att Skolinspektionen godkänt att man under lång tid och regelmässigt skiljt pojkar och flickor åt i vissa ämnen.

Regeringen säger dock att undantag ska vara möjliga givet att uppdelningen är pedagogiskt motiverad.

Vi i majoriteten inser att det finns tillfällen där könsuppdelad undervisning kan vara bra men hävdar också att om sådana undantag ska vara tillåtna måste det grundas på pedagogiska argument. Det får alltså inte motiveras med religion och tradition och ej heller ske under lång tid och regelmässigt.

Utbildningens mål är ytterst att förbereda våra unga för livet efter skolan. Där vill vi att jämställdhet mellan könen ska råda och att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter i det samhälle vi alla lever i.

Majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden

LEIF TERNSTEDT, ordförande

ANN GEREBO, vice ordförande

LINDHA HJÄLM

PATRIC CRONVALL

NINA BACKMAN

SOFIA HOLM STORME

SUE FRYKMAN

CHRISTER SVENSSON

MALIN OLSSON

JENNIE ARVIDSSON

PER-ÅKE CARLSSON