Sedan tidigare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beviljat Aneby kommun statsbidrag. Det är pengar som ska användas för tekniska förstärkningsåtgärder, i syfte att öka kommunens ledningsförmåga.

Kostnaden för detta arbete beräknas till cirka 3,8 miljoner kronor. MSB betalar ut hälften av den summan i bidrag.

Inga bra lokaler

Den mest omfattande åtgärden i projektet handlar om förse kommunhuset med ett reservkraftverk. Inne i byggnaden finns dock inga lämpliga lokaler. Tanken är därför att aggregatet ska placeras mellan kommunhuset och Gula villan. Kraftverket är utformats som en container. Den ska i sin tur byggas in och anpassas så att den smälter in i kvarteret.

Den tänkta marken för reservkraftverket ägs i dags av kommunen, men behöver föras över till kommunhusets fastighet, som har Aneby Bostäder som ägare. Det handlar om ett område på cirka 220 kvadratmeter.

Symboliskt pris

Allmänna utskottet har beslutet att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens förslag att sälja den aktuella marken till stiftelsen. Det blir till ett symboliskt pris på 1 000 kronor.

Målsättningen är att reservkraftverket ska kunna levereras under året och att markarbeten och etablering sker före vintern. Under 2020 ska projektet som helhet vara genomfört.