Som kanske är bekant köpte kommunen för några år sedan en del av stationsområdet av Trafikverket. Det var med ambitionen att utveckla framför allt den västra delen av järnvägen. Tanken är att göra det möjligt för småindustrier och annan verksamhet att etablera sig där. Kommunen vill även främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

SJ har tidigare haft en impregneringsanläggning i området. Undersökningar har visat att det till viss del finns arsenik kvar i marken där. Innan det kan börjas bygga krävs därför en mindre schaktningssanering.

Enligt det köpekontrakt som skrevs i samband med försäljningen ska kommunen, vid eventuell exploatering, senast två år innan det börjar byggas kontakta Trafikverket. Detta för att göra klart vilka åtgärder som krävs för att få bort markföroreningarna.

Efter kontakter med myndigheten står det klart att det av kommunen krävs en formell begäran om sanering av föroreningarna.

Allmänna utskottet har nu föreslagit att kommunstyrelsen hos Trafikverket ska begära att markföroreningarna tas bort.

När det gäller detaljplanen för stationsområdet godkändes den vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Planen har varit en långdragen historia. Det hänger framför allt ihop med nämnda föroreningar.