Eksjö kommuns vision heter Vision 2020. Det finns förslag på att arbeta fram en ny vision. Vid kommande kommunfullmäktige nästa vecka ska beslut tas om att en ny vision för Eksjö kommun ska tas fram.

Det ska bildas en styrgrupp som består av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier.

Annons

En styrgrupp ska bildas och enligt förslaget ska den bestå av nämnds- och helägda bolags presidier och en representant från Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

En stabil tillväxt

— Vision 630 är ett arbetsnamn. Det här ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut, om att utarbeta en ny vision. Vår vision heter Vision 2020 och vi är snart där, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Vision 2020 antogs av Eksjö kommunfullmäktige i mars 2009. I inledningen till Vision 2020 skriver man att "År 2020 har Eksjö bytt kurs. Kommunen har en stabil tillväxt av befolkningen i yrkesverksam ålder och positiv utveckling av sin samlade folkmängd. Att stärka kommunens attraktivitet både som bostadsort och som plats för företag, utbildning och annan verksamhet - är sedan mer än ett årtionde den centrala uppgiften. Det gäller hela kommunen, i öster och i väster, i stad och på landsbygd."

Olika workshops

Tanken är att styrgruppen ska börja sitt arbete till hösten och att en ny vision kan antas i februari 2018. Under arbetets gång kommer referensgruppen att samlas för att delta i olika workshops.

Eksjö bildades år 1403 och Vision 630 ska ha inriktning på 630 år efter bildandet av staden.