Nu finns handlingarna ute på samråd för ett område i Orrhaga som heter kvarteret Hajen, som ligger längs Orrhagavägen. Hela planområdet är på cirka 20 000 kvadratmeter, där 7 000 kvadratmeter kan bli bostäder.

Kvarteren i området har olika fiskarter som benämning, därför har det nya kvarteret fått namnet Hajen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation. För tillfället tillåter inte detaljplanen bostadsbebyggelse, då i stället tillåter park eller plantering.

Kan bli störningar

Det finns inga kända naturvärden inom området, som tidigare har varit ängsmark. Kvarteret Hajen har inte ett riksintresse för totalförsvaret eller kulturmiljövård. Det finns heller inga kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet.

Annons

För att passa in i den befintliga strukturen får bostäderna som eventuellt byggs där ha en nockhöjd på max 8,4 meter.

Om det blir aktuellt med en byggnation kommer det att förekomma störningar vid sprängning, schaktning och packning. Det ska göras en riskanalys för att se vilka åtgärder som kan behöva göras gällande vibrationer vid bergschakt och packningsarbete.

Lämna synpunkter

I samrådshandlingar går det att läsa om konsekvensbeskrivningen. Där framgår det att landskapsbilden kommer ändras för de boende i området. Större delen av området är delvis svårframkomligt och används lite. Det framgår också att den används som olovlig trädgårdsdeponi.

När den nya planen för området vinner laga kraft kommer tidigare detaljplaner att upphävas. En genomförandetid på tio år kommer att gälla för planen då den vinner laga kraft.

Synpunkter på planen ska lämnas in till Eksjö kommun senast den 7 mars. Samrådet är till för att i ett tidigt skede av detaljplanarbetet få in information, önskemål och synpunkter om planförslaget.

När ett förslag till detaljplan har redigerats efter inkomna synpunkter ska det vara tillgängligt för granskning.

Inte långt ifrån kvarteret Hajen ligger kvarteret Krabban, där man planera att bygga 16 nyproducerade radhus.