Under fredagen meddelade Region Jönköpings län att man har gjort tre lex Maria-anmälningar. Händelserna har utretts, åtgärder har vidtagits och ärendena har lämnats vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I ett av fallen har brister i rutiner och arbetssätt lett till fördröjning av uppföljning för en cancerpatient. Patienten var opererad för tarmcancer och behandlades med cellgifter, men uppföljningen dröjde i fem månader vilket ledde till en omfattande spridning av tumörsjukdomen. När uppföljningen väl genomfördes kunde inte någon behandling med botande syfte ges, skriver regionen, och det kan inte heller uteslutas att chansen till botande behandling hade varit större om uppföljningen skett i tid. Enligt regionen är patienten under fortsatt behandling och "mår efter omständigheterna ganska väl".

I ett annat fall kan fördröjd behandling ha bidragit till att en patient har drabbats av en allvarlig ryggmärgsskada. Skadan har lett till kvarstående nedsatt muskelkraft i benen och känsel.

Det var i samband med att patienten fick "ryggmärgsbedövning" efter en förlossning och senare drabbades av en infektion där bedövningskatetern suttit. Brister i rutiner, arbetssätt och samverkan mellan inblandade läkare från flera kliniker ledde till att infektionen inte uppmärksammades och behandlades i tid. Prognosen för skadan är oklar, skriver regionen.

Annons

Den tredje anmälan gäller en förväxling av läkemedel. Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog till att en patient, med akut sjukdom, fick fel läkemedel vilket ledde till högt blodtryck. Misstaget upptäcktes efter några timmar, behandlingen avbröts och blodtrycket blev normalt igen. Patienten drabbades inte av någon skada på grund av misstaget men avled senare av sin akuta sjukdom.

Relaterat: Anmälan: Döende lämnades ensamma av personal