— Vi är nöjda med resultatet, säger Kerstin Robertson (M), ordförande i socialnämnden.

Sektorn har under året arbetat koncentrerat med ekonomin.

— Alla i verksamheterna har gjort ett fantastiskt jobb. För ett par år sedan hade vi stora underskott nu har vi gjort en kraftsamling för att det ska bli bra. Vi har tillfört extra medel från politiken men också haft ett bra fokus på att tänka ekonomi, säger Simon Lennermo, sektorsekonom på sociala sektorn.

Bland annat gör särskilt boende inom äldreomsorgen ett överskott på 300 000 kronor jämfört med budget.

— När det gäller särskilt boende så satte politiken ett mål att höja bemanningen och tillförde mer kommunala medel, säger Simon Lennermo.

Resultatet påverkades också av att kommunen fick 2,3 miljoner kronor i statliga pengar till äldreomsorgen som Eksjö valde att lägga på särskilt boende. Kommunen fick också prestationsersättning 2014 som även fick användas under 2015.

Plus i hemtjänsten

Även för hemtjänsten blev det ett överskott jämfört med budget, ett plus på 600 000 kronor.

Annons

— För första gången sedan vi införde LOV, Lagen om valfrihetssystem, så har hemtjänsten gått ihop sig. Det är ett arbete som pågått under ett par år. 2015 höjde vi bland annat hemtjänstersättningen för hemtjänsten, berättar han.

När det gäller socialt stöd så har kostnaderna för de totala placeringarna av barn, unga och vuxna minskat och gav en positiv ekonomisk avvikelse på 1 miljon kronor.

Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet har sjunkit. Jämfört med budget blev det ett plus på 1,6 miljoner kronor.

— Vi har haft en sjunkande tendens under 2014 och 2015, säger Simon Lennermo.

Sektorns ekonomiska resultat har också påverkats av att en tjänst inte har tillsats och att sektorn haft lägre driftskostnader för sina fastigheter.

LSS kostade mer

Men alla verksamheter har inte gått plus.

— Det mesta har gått ihop men LSS-kostnaderna har överskridits något. Men det är svårprognostiserat eftersom det kan komma nya ärenden, säger Ulla Henriksson, socialchef på Eksjö kommun.

Kommunen hade bland annat ett boende kopplat till LSS som var planerat att läggas ner under 2015 men som kommunen under året beslutade skulle bli kvar. Det bidrog till en helårskostnad på 1,6 miljoner kronor som inte var planerad.

Sociala sektorns totala budget för 2015 låg på 351,2 miljoner kronor. Sektorn gjorde av 347,8 miljoner kronor vilket motsvarar 99 procent av budgeten.

2014 gjorde sektorn ett plusresultat på 1,2 miljoner kronor.