Vid kommunfullmäktige fattade man bland annat beslut om att sälja markområde inom Eksjö Nannylund 4 med en teknikbyggnad till Itolv AB för 500 000 kronor.

Det är nya garagebyggnader för Eksjöbostäder AB som ska ta plats på Nannylundsområdet. Samhällsbyggnadssektorns utredning visar att utmed Mosstegsgatan är en lämplig plats för byggnaderna. Det behövs även en servicelokal för vaktmästeriet inom Eksjöbostäder.

Reservation mot beslut

Annelie Hägg (C) deltog inte i beslutet på grund av jäv. Men hon var inte den enda som valde att inte delta.

Annons

Det blev votering när beslutet skulle fattas. 29 röstade på att försäljningen skulle genomföras och 14 röstade på att ärendet skulle återremitteras. Fem avstod från att delta i beslutet. Det blev ett antal reservationer mot beslutet också. Det var Socialdemokraterna Bertil Granman, Viking Ottosson, Birgitta Johansson, Ingrid Ottosson, Stig Axelsson, Lars Aronsson, Ingegerd Axell, Gunbritt Henning, Christina Bladh och Johan Starck.

Effekt på konkurrensen

Bertil Granman (S) hade lämnat in ett medborgarförslag som berör just försäljning av Nannylundsområdet. Han skriver i sin motion att det finns en oro för att Itolv AB köper större delar av området och att det kan få konsekvenser.

"Det skulle kunna innebära att PEAB får monopol på hela området och att andra intressenter utestängs. Det skulle också kunna innebära att byggnation inte genomförs i den takt som är önskvärd och att kommunen i egenskap av minoritetsägare får litet inflytande." skriver han i motionen.

Granman menar vidare att Itolv AB inte har anammat offentlig upphandling och att det får effekter på att konkurrensen åsidosätts och att kostnadseffektiviteten blir omöjlig.

Ställa olika krav

I motionen yrkar Bertil Granman att området inte ska säljas till Itolv AB, att detaljplanen slutförs av samhällsbyggnadssektorn utan annans inblandning. Eksjö energi ska ta hand om all anläggning av gator, vatten- och avlopp samt övriga infrastrukturer.

Konkreta byggplaner ska redovisas och godkännas innan någon del av området säljs. Det ska även finnas olika delar av boendeformer på området.

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.