Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organisationer har klubbats igenom. Men revisionen har några synpunkter att framföra i samband med revisionsberättelsen.

Per Ihse, vice ordförande i kommunrevisionen Eksjö, presenterade för kommunfullmäktiges ledamöter vilka grunder det finns för ansvarsprövningen.

Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Förtroende eller annan immateriell skada. Ekonomisk skada, obehörigt beslutsfattande, icke lagenlig verksamhet som räknas som brottslig gärning. Otillräcklig beredning av ärenden och ej rättvisande redovisning.

Ge en anmärkning

Revisorerna kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnd eller styrelser om det förekommer uppenbara brister. De kan också framställa en anmärkning. Görs en anmärkning är det för att konsekvenserna inte bedöms vara så stora att man behöver avstyrka ansvarsfrihet men det finns ändå allvarliga brister.

Revisionsberättelsen för 2016 har revisorerna gjort bedömningen att allt väsentligt är rättvisande. Likaså interna kontroller för nämnderna och beredningarna. De tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar och enskilda ledamöterna i deras organ.

Accepterat synpunkter

Revisorerna hade däremot även stark kritik att framföra. De vill att den starka kritiken uppfattas som om de hade lämnat en anmärkning.

Annons

— Vår granskning av upphandlingsrutinerna inom kommunstyrelse och nämnder samt kommunens bostads- och energibolag visar på tydliga brister i styrning och intern kontroll.

— Där kan jag säga bostadsbolagen har kommit in med svar på det här. De har engagerat sig på rätt sätt och accepterat våra synpunkter. De arbetar för att förbättra sina system för att anpassa sig till det vi har uttryckt, berättade Ihse.

"Mål styrs av budget"

Den andra starka kritiken var enligt följande:

— Vi är starkt kritiska till att samhällsbyggnadsnämnden saknar rutiner för uppföljning av miljöplanen och att kommunstyrelsen brustit i sin uppsiktsplikt i samband med kommunens miljöarbete.

Per Ihse förklarade då att miljöplanen antogs i november 2016 och 2014 var första året med nuvarande miljömål.

— Inget miljöbokslut har upprättats för 2014 eller 2015. Miljöplanen fungerar inte som ett styrdokument avseende miljöfrågor och ingen väsentlig kommunikation avseende miljöplanen har förts. Enligt den beslutsprocess kommunstyrelsen har så tas beslut om styrkort för kommande år efter att budgeten har beslutats. I praktiken innebär det att målen styrs av budgeten och inte tvärtom.

Kritisk till lån

Vidare framförde Per Ihse kritik gällande utlåning av pengar till ett fastighetsbolag.

— Vi är dessutom starkt kritiska till att Eksjö stadshus AB i samråd med kommunstyrelsen har godkänt att Eksjö industribyggnader lånar ut fem miljoner kronor till Skruven fastighetsbolag i Mariannelund AB utan att ärendet underställts kommunfullmäktige.

— Här har vi ett problem. Ägardirektiven är i vissa avseenden vaga. Begrepp som "principiell beskaffenhet" och "av större vikt" bäddar för olika typer av tolkningar. Här har kommunstyrelsen en helt annan tolkning än vad vi har. Vad som är rätt eller fel är svårt att säga, sa han.