Hur jobbar kommunen med att förebygga hot och trakasserier mot förtroendevalda?

NÄSSJÖ: Säkerhetsansvaret åvilar respektive partiorganisation. Kommunen försöker bidra till en miljö som inte främjar hot eller trakasserier, exempelvis kan svåra myndighetsbeslut undertecknas av hel nämnd eller flera tjänstemän. Erbjudit utbildning vid flera tillfällen för att öka medvetenheten. Kontinuerlig diskussion om den fysiska miljön i förvaltningshusen, växande antal säkerhetsåtgärder.

EKSJÖ: Information för förtroendevalda om hot och våld och personlig säkerhet. Säker miljö när de vistas i kommunens lokaler. Inträdesskydd genom passersystem.

VETLANDA: Antagna riktlinjer hot och våld där också förtroendevalda berörs. Syftar till att åtgärder för att förebygga hot och våld ska vidtas. Säkerhetsfrågor behandlas också löpande i Centrala säkerhetsgruppen där alla förvaltningar och bolag samverkar i säkerhetsfrågor.

TRANÅS: Diskuteras på tjänstemanna- och politisk ledningsnivå. Avtal med bevakningsbolag på vissa kommunala objekt.

SÄVSJÖ: Arbetar för närvarande inte konkret med detta, men har inför tidigare val skickat ut skriftlig information till partierna. Kommunens välfärdsråd ska arrangera ett särskilt möte för bedömning av behov av åtgärder inför valrörelsen 2018.

ANEBY: Använder den policy, riktlinjer och handlingsplaner som gäller personal. Varje chef är ansvarig för sin personals arbetsmiljö och att de inte utsätts för hot och trakasserier. En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, ingår i utbildningen Bättre arbetsmiljö.

YDRE: Kunskapsuppbyggnad om riskerna och diskussion om vikten att vara öppen och tala om förekomsten av hot och trakasserier. I övrigt pågår inget systematiskt arbete.

Finns det någon handlingsplan?

NÄSSJÖ: Nej, det finns ingen specifik handlingsplan för förtroendevalda.

EKSJÖ: Ja (ej antagen av kommunstyrelsen).

VETLANDA: Riktlinjer hot och våld.

TRANÅS: Nej. Däremot rutiner för möten i stadshuset och rutiner på förvaltningar och avdelningar.

SÄVSJÖ: Inte specifikt för våra förtroendevalda, men för personal och brukare. Ska ses över och kompletteras inför 2018 års valrörelse för att också omfatta politiker.

ANEBY: Cheferna ute i verksamheterna gör handlingsplan när hot och trakasserier uppstår. Risker i arbetsmiljön dokumenteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vägs mot sannolikhet och allvarlighetsgrad och därefter sker åtgärder och uppföljning.

YDRE: Nej.

Finns det någon säkerhetsansvarig?

NÄSSJÖ: Respektive parti har en säkerhetsansvarig.

EKSJÖ: Beredskaps- och säkerhetssamordnare samt ordförande inom politiska partierna.

VETLANDA: Kommunchefen är säkerhetsansvarig. Säkerhetshandläggare placerad på Höglandets räddningstjänst.

TRANÅS: Räddningschef Bertil Fång övergripande samt enhetschef på serviceenheten i stadshuset.

SÄVSJÖ: Räddningschef Lars-Göran Andersson är kommunens säkerhetschef.

ANEBY: Varje chef är ansvarig för sin verksamhet. Ytterst är kommunstyrelsen ansvarig.

YDRE: Säkerhetssamordnare ihop med Tranås. Kommunchefen har ett övergripande ansvar.

Vilka rutiner finns för incidentrapportering och polisanmälan?

NÄSSJÖ: Alla situationer som är brottsliga ska polisanmälas.

EKSJÖ: Nolltolerans vad det gäller hot, våld och trakasserier. Rapportera till säkerhetsansvarig inom det egna partiet. Rapportera till säkerhetsansvarig inom kommunen. Gör en polisanmälan.

VETLANDA: En fråga för respektive parti. Partiorganisationerna har kunskap och kan ge råd till förtroendevalda. Politiker är också välkomna att vända sig till säkerhetsansvarig och säkerhetshandläggaren.

TRANÅS: Varje verksamhet ska anmäla, det finns ett incidentrapporteringssystem. Den utsatta verksamheten ska polisanmäla. Kommunen har kontinuerlig kontakt med polisen.

Annons

SÄVSJÖ: Inga skriftliga rutiner. Däremot alltid samtal och eventuellt kontakt med polisen vid hot och våld mot politiker.

ANEBY: Alla medarbetare rapporterar i arbetsskade- och tillbudssystemet Lisa . Utsatt för trakasserier vänder sig direkt till chef eller, om det är chefen som trakasserar, till chefens chef alternativt till HR-avdelningen.

YDRE: Anmäler alltid hot mot tjänstemän, kan och ska göra samma sak om förtroendevalda blir utsatta i sitt uppdrag.

Vilket stöd kan utsatta politiker få av kommunen?

NÄSSJÖ: Utformas individuellt och tillsammans med polisen. När förtroendevalda hotas kopplas in SÄPO automatiskt.

EKSJÖ: Samtal, personlarm och väktare vid bostaden i samråd med polisen.

VETLANDA: Hänvisas i första hand till partierna. Säkerhetshandläggaren håller på att ta fram underlag för att planera eventuella kommunala insatser. Utbildning för förtroendevalda planeras under hösten.

TRANÅS: Personliga larm vid behov. Stöd från samhällsskydd- och beredskapsavdelningen vid händelser.

SÄVSJÖ: Kontaktar och samråder med polisen. I ett konkret fall där en politiker blev misshandlad fanns personal som kom och mötte personen ifråga när denne skulle ta sig till sammanträden. POSOM-grupp som kan hjälpa till om det skulle bli aktuellt.

ANEBY: Utsatta medarbetare kan vid behov få stöd från företagshälsovården. Chef får stöd från HR att reda ut händelsen samt vid behov åtgärda situationen.

YDRE: Anpassas efter situation.

Vilka säkerhetshänsyn tas idag? Exempelvis stängda möten och dolda kontaktuppgifter.

NÄSSJÖ: Vill av säkerhetsskäl inte redovisa eventuella hänsyn.

EKSJÖ: Kan utifrån lägesbilden besluta om: att stänga kommunhuset och stadshuset vid fullmäktigemöte, tillkalla väktare som bevakar möte, extra rondering runt mötesplatsen.

VETLANDA: Respektive nämnd beslutar om öppna respektive stängda sammanträden, görs utifrån ärendens art, är i dag inte en säkerhetsfråga. De flesta har öppna sammanträden. Vi har också kontaktuppgifter till politiker på hemsidan.

TRANÅS: Registrering av publik på kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset. Vanligtvis är nämndmöten stängda, dock sker vissa öppna möten.

SÄVSJÖ: Alla sammanträden är stängda. Enbart namn och partibeteckning som kontaktuppgifter på webbplats.

ANEBY: Beror på verksamhet.

YDRE: Fullmäktige är öppet, alla andra möten är stängda. Kontaktuppgifter är frivilliga att uppge.

Får förtroendevalda någon utbildning i säkerhetstänk? Exempelvis hur man ska agera för att undvika hotfulla situationer på allmänna möten.

NÄSSJÖ: Under våren har Höglandets räddningstjänst genomfört en säkerhetsenkät bland samtliga förtroendevalda. Utifrån denna kommer en säkerhetsutbildning, genom SKL, att genomföras efter årsskiftet. Inför valet 2014 erbjöds samtliga partier ett informationsmaterial från SÄPO med goda råd för olika situationer. I samband med introduktionen av nya förtroendevalda tas frågan upp vid ett särskilt utbildningstillfälle.

EKSJÖ: Information om hot, våld och olaga förföljelse ska alltid rapporteras till kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare. Partiet gör tillsammans med den som blivit utsatt en bedömning av situationen. Kommunen planerar eventuella åtgärder utifrån polisens rekommendationer tillsammans med partiet och polisen.

VETLANDA: Planerar en utbildning genom SKL, eventuellt även andra insatser.

TRANÅS: Ja, vid politikerutbildningar vid mandatperiodens start, men detta kan utvecklas mer.

SÄVSJÖ: Nej, ingen utbildning hittills, men det kan bli aktuellt inför 2018 års valrörelse.

ANEBY: Särskilt utsatta verksamheter har fått utbildning i hot och våld via företagshälsovården. Ingår övergripande i utbildningen Bättre arbetsmiljö.

YDRE: Inte hittills, men avser att anordna utbildning för förtroendevalda genom SKL.

Fotnot: Frågorna har ställts i en mejlenkät till samtliga kommunchefer och har huvudsakligen besvarats av dessa, i några fall i samarbete med säkerhetsansvarig eller HR-avdelning.