Samtliga kommuner i länet har bjudits in att ansöka om statsbidrag till regionala kollektivtrafikåtgärder samt åtgärder som ska ge höjd trafiksäkerhet och bättre miljö på de kommunala väg- och gatunäten åren 2018-2020.

Trafikverket bidrar med maximalt 50 procent av kostnaden.

I Aneby kommuns investeringsplan för 2018-2020 har 900 000 kronor avsatts för åtgärder i kollektivtrafiken och för att höja trafiksäkerheten. Det finns också en del pengar kvar sedan tidigare.

Annons

Under förutsättning att Trafikverket bidrar med pengar finns förslag på två projekt de kommande åren.

Det ena handlar om att anlägga en gång- och cykelväg längs Grännavägen utmed Lövsta industriområde, från infarten i området i söder till Stigbergsvägen i norr. Sträckan är totalt cirka 400 meter och ett promenadstråk som kommer att knyta samman gång- och cykelvägarna i samhället på ett bättre sätt.

Ambitionen är också att sätta upp sju belysningsstolpar utmed gång- och cykelvägen i kvarteret Valen, mellan Skolgatan i söder och Kyrkogatan i norr. I dag saknas belysning helt utmed den sträckan, som är cirka 200 meter lång. Åtgärden skulle innebära både bättre trafiksäkerhet och ökad trygghet.

Kostnaden för de båda projekten är totalt 690 000 kronor. Kommunen ansöker om ett bidrag från Trafikverket på 50 procent av den summan.