Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade för en tid sedan att inte bevilja ärendet med sjöledningstvisten mellan Eksjö Energi och fastighetsägare prövningstillstånd. Det sedan fastighetsägarna överklagat det beslut som mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i april fällde till Eksjö Energis fördel. Nu har fastighetsägarna återigen överklagat, denna gång det senaste beslutet att man inte beviljas prövningstillstånd i högre instans. Något som nu blir föremål för en handläggare vid Högsta domstolen. Hur lång tid det tar innan besked i frågan lämnas är dock oklart.

Betvivlar riktigheten

Likt vid förra överklagandet anser fastighetsägarna det finnas anledning att betvivla riktigheten i det slut som mark- och miljödomstolen kommit till, att det inte utan att beviljas prövningstillstånd går att bedöma riktigheten av det slut mark- och miljödomstolen kommit till, att det är av vikt för rättstillämpningen att mark- och miljööverdomstolen prövar målet samt att det föreligger synnerliga skäl som innebär att överklagandet bör prövas. I första hand yrkar man på att målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för förnyad prövning, och i andra hand att den ansökta vattenverksamheten avslås.

Annons

Relaterat: Mycklaflonärende får inte prövningstillstånd
Relaterat: Flera argument mot sjöledning - kräver ändring på dom om Mycklaflon
Relaterat: Domstol ger rätt till va-ledning