Den nya detaljplanen för Birka 1:1 gäller ett tiotal friliggande villor vid nordöstra delen av Östra Lägern, drygt tre kilometer nordväst om Österbymo, och innebär att strandskyddet upphävs utmed vissa sträckor. Marken är i dag huvudsakligen avverkad skogsmark.

Området är på sju hektar och sedan tidigare utpekat som ett så kallat Lis-område, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Under granskningstiden kom tio yttranden in, ungefär hälften av dem har inte fått sina synpunkter tillgodosedda i den nya planen.

— Vi ser väldigt positivt på att privata näringsidkare vill utveckla kommunen, sa kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) vid måndagens kommunfullmäktige och yrkade bifall.

Även Bengt Malm (KD) och Anna-Lena Svensson (S) yrkade bifall.

Kommunfullmäktige antog därefter den nya detaljplanen utan debatt.

För turister

Ärendet som rörde Östra Hult 1:1 i Asby följde ungefär samma procedur. Där vill en privat aktör ha möjlighet att bygga en mindre turist- och konferensanläggning nära Sommens strand, vilket innebär att strandskyddet delvis måste upphävas. Planområdet är på 19 hektar och där finns i nuläget fem byggnader och en brygga.

Annons

Den nya detaljplanen innebär att området nu också utpekas som ett Lis-området, vilket det inte varit tidigare, i kommunens översiktsplan.

Sex yttranden kom in under granskningstiden, av dem har fyra inte fått sina synpunkter tillgodsedda. Dit hör bland andra ett par fastighetsägare samt länsstyrelsen och naturskyddsföreningarna i Sommenbygden.

Även här yrkade Sven-Inge Karlsson (C) och Bengt Malm (KD) bifall. Kommunfullmäktige antog sedan planen.

Snabba beslut

Kommunfullmäktige klubbade också snabbt de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning i kommunen 2017–2025.

Likaså godkändes delårsrapporten utan debatt. Prognosen pekar mot ett resultat på plus 1 miljon kronor vid årsskiftet, mot budgetens plus på 4,1 miljoner. Budgetavvikelsen på 3,1 miljoner kronor beror på kraftigt ökade kostnader inom den sociala sektorn, särskilt äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och LSS.

Ärendet om kommunens bidrag till Boxholm II gick på återremiss. Kommunstyrelsen hade i förväg deklarerat att Ydre kommun inte vill betala driftbidrag efter aktieandel utan efter invånarantal. Detta skulle bli max 80 000 kronor jämfört med de 150 000 kronor som rederiets styrelse ansökt om från Ydre.

Såväl Sven-Inge Karlsson (C) som Anna-Lena Svensson (S) begärde nu i stället återremiss med motiveringen att Ydre kommun ska diskutera frågan vidare med de två andra berörda kommunerna, Tranås och Boxholm.