När en byggnadsinspektör i februari i år inspekterade fastigheten konstaterade vederbörande att såväl byggnad som tomt var i dåligt skick.

Byggnadens fasad och flera sektioner på taket hade rasat in. På tomten låg blandat material utspritt. Bland annat noterades två gräsklippare, en spiskamin, glasrutor och en nedgången husvagn.

Till fastighetsägaren skickades en skrivelse, med påpekande om en ovårdad tomt och byggnad. Vederbörande svarade att rivning av byggnaden samt städning av tomten ska ske under våren.

Fastighetsägaren hade dock inte för avsikt att transportera bort husvagnen. Detta eftersom planen var att besiktiga den under våren.

Fyra månader

Tillsynsnämnden har beslutat att fastighetsägaren får fyra månader på sig att åtgärda bristerna. Det innebär selektiv rivning av byggnaden samt städning och iordningställande av tomten.

Kravet är också att rivningsmassor och material ska sorteras och lämnas till godkänd återvinningscentral.

Om kraven inte uppfylls kommer ett vite på 50 000 kronor att dömas ut.