Personal på sjukhuset på Höglandet har i ett öppet brev till regionpolitikern slagit larm om allvarliga konsekvenser som kan uppstå med många stängda vårdplatser och brist på personal i sommar. Läkarföreningen i Jönköping har i en tidigare artikel uttalat att problemen känns igen på Ryhov och i Värnamo, med överbeläggning, utlokalisering av patienter, stress och befarad öka risk för patientsäkerheten.

Sibylla Jämting (MP) skrev en interpellation och vill veta vad den politiska ledningen ska göra för att säkra att akut sjuka får vård på sjukhus när de behöver det i sommar och vad de ska göra för att länets sjukhus ska kunna behålla och rekrytera personal, på lång och kort sikt.

Bekymmersam bild

Debatten som följde visar att situationen är känslig och besvärlig.

Mia Frisk (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, redogjorde för att antalet vårdplatser är ungefär som förra sommaren.

— Jag blir lite bekymrad över den katastrofbild som målas upp. Tittar man på passen så är det bara några pass som saknas personal till på Höglandet och i Värnamo medan det är lite mer kvar att göra för Ryhov.

Stämmer inte

Erik Lagärde (KD) vände sig mot att katastrofläge är den bild som MP ofta vill ge om verksamheten. Han menar att bilden inte stämmer utan att patientsäkerheten är säkrad och garanterad, det har tjänstemän redogjort för till nämnden.

— Din beskrivning är anmärkningsvärd, du bör vara en god ambassadör, vi har ett ansvar för den bild vi ger om vår verksamhet, manade han Sibylla Jämting.

Annons

Sibylla Jämting efterlyste krismedvetande, hon har sett att vården inte är lika på sjukhusen och anser att det inte är bra att patienter vårdas i korridorer eller flyttas till Jönköping mitt i natten.

— Jag vill framföra detta även om det stör Erik Lagärde.

Två bilder

Marcus Eskdahl (S) som varnade för fler stabslägen och undrar om det ska ses som ett normalläge. Han ser tillräckligt med vårdplatser och bemanningsfrågan som viktiga framtidsfrågor och varnar för det nya begreppet med lättvårdsplatser.

Elisabeth Töre (V) har besökt personalen i Eksjö och intygade att det finns en personalbild och en alliansbild. Hon efterlyste information till politikerna från semestergruppen som arbetar med sommarplaneringen.

Måste förmedla

Erik Lagärde och Mia Frisk undrade om kontentan av kritiken ska tolkas som att tjänstemännen mörkar läget eller far med osanning.

— Vi är skyldiga våra medborgare att förmedla den bild vi fått, jag ifråga sätter inte tjänstemännen, men personal behöver känna sig mer involverade, vi har ett förbättringsområde där, sa Elisabeth Töre.

Malin Wengholm (M) framhöll att vården i länet är av mycket bra kvalitet, bäst i landet när det gäller resultat i medicinsk vård.

— Jag är medveten om att vi har många bra verksamheter. Den här interpellationen handlade inte om det, utan om sommarverksamheten, förklarade Sibylla Jämting.

Några förslag

Kom något konkret fram ur ordväxlingen? MP föreslog att det ska finnas en planeringskoordinator som avlastar vårdpersonal som måste lägga tid på att leta efter lediga sängar. För att rekrytera långsiktigt kan man till exempel uppvärdera nattarbete, ge personal mer delaktighet och inflytande över sin arbetssituation. För att locka till mindre sjukhus kan det behövas särskild attraktiva schemamodeller eller kanske gratis övernattning eller poolbil.

Mia Frisk tror på en bättre samverkan mellan klinikerna så att man har ansvar för hela länet. Och för kommande somrar ser hon att primärvården behöver fasas in tidigare i planeringen.