Redan under våren visade prognosen att nämnden går mot ett underskott, men tillförsikten var att nämnden skulle kompenseras för den kostnadsökning som hör samman med att barn- och elevantalet ökat under året. Den säkerhetsventilen har kommunfullmäktige tidigare beslutat om.

På grund av den kraftiga ökningen under vårterminen så valde kommunledningen att dra i handbromsen inför sommarlovet. Hälften av vårens kostnad för barn- och elevökningen får bu-nämnden extrapengar till, men resten får nämnden finansiera retroaktivt inom befintlig budget. Samtidigt finns vetskapen att elevantalet ökar under höstterminen, medan ersättningen från Migrationsverket minskar.

Fler barn i förskolan

Om ökningen följer prognosen, och nämnden inte kompenseras för höstens extrakostnader, så beräknas underskottet till cirka 21 miljoner kronor. Inför barn- och utbildningsnämndens möte den 7 september har förvaltningen tagit fram ett förslag till åtgärder. I beslutsunderlaget finns även en konsekvensanalys.

Annons

För att klara besparingskravet mot förskolan föreslås fler barn på varje avdelning samtidigt som grundbemanningen sänks. Strängare krav ställs för att ta in vikarier, enligt förslaget. För att klara förändringen väcks tankar som att hålla verksamheten mer samlad, och ägna dagarna åt färre aktiviteter för att personalen ska kunna ha översikt över barngruppen.

Resurspersoner tas bort

Även i grundskolan föreslås fler barn i varje klass utan förstärkning av personal. I beslutsunderlaget framgår att det inte finns något större utrymme för att minska antalet lärare, utan det är annan personal som kan försvinna. Det handlar om elevassistenter, resurspedagoger och skolvärdar.

Oron finns för att det leder till sämre arbetsmiljö och studiero, och att Nässjös skolor får svårare att behålla personal och locka till sig nya medarbetare. Alla undervisningslokaler är samtidigt inte anpassade för klassernas storlek. Slöjdsalar är ett sådant exempel.

Brinellgymnasiet får ett stort sparkrav i förslaget. Det handlar om neddragning av antalet pedagogisk personal, men även av personal inom vaktmästeri och administration.

Sparbeting riktas även mot Kulturskolan och den centrala organisationen, enligt förslaget.