Den budgetram som socialnämnden fått för nästa år ligger på 673 miljoner netto. Samtidigt ökar behoven. Förslaget är att förstärka anslaget för institutionsvård av barn och ungdom med 8,4 miljoner. Nattbemanningen på vissa särskilda boenden förslås öka till nivå med de nya riktlinjerna från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det innebär en förstärkning på uppskattningsvis två miljoner.

Den palliativa vården sker allt oftare i det egna hemmet, och behovet av hemsjukvård ökar. Tillsammans handlar det om en förstärkning av budgeten med 3,5 miljoner.

Spara 32 miljoner

Försäkringskassans omprövningar av personliga assistenter och följer en striktare bedömning, och kommunen räknar med att få ökade kostnader med fem miljoner kronor under nästa år. Sammantaget beräknas de olika behoven öka med 19 miljoner.

— Det innebär att vi behöver spara på andra områden, säger socialnämndens ordförande Anders Karlgren (M).

I förhållande till den beslutade budgetramen som socialnämnden har att förhålla sig till innebär det ett sparbeting på sammanlagt 32 miljoner för nästa år.

Annons

För 2019 beräknas glappet mellan tilldelad ram och beräknat behov uppgå till 48 miljoner, och 56 miljoner under 2020. Det är en skillnad som måste sparas bort.

— Det är nog den tuffaste utmaningen någon nämnd haft i Nässjö, säger Anders Karlgren.

— Det kommer att innebära stora förändringar.

Till riksgenomsnitt

Funktionshinderomsorgen får enligt förslaget ett besparingskrav på fyra miljoner. Konkret kan det innebära en strängare bedömning av daglig verksamhet och personlig assistans. En total översyn av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan bli aktuell. I Nässjö får fler tillgång till daglig verksamhet och personlig assistans jämfört med riksgenomsnittet. Det gör också att kommunens kostnad ligger högre.

— Det är här vi behöver göra förändringar för att komma till ett genomsnitt där Sveriges kommuner ligger, säger Anders Karlgren.

Han vill inte uttrycka det som att bedömningen blir tuffare, men att den blir likvärdig med den som andra kommuner gör.

— Vi kommer att ha samma bedömning som i övriga landet. Det har varit betydligt lättare att få det här.

— Vi har varit generösa, men vi har inte haft pengar till det, menar Anders Karlgren.

Inom individ- och familjeomsorgen är sparkravet dubbelt så stort, det vill säga åtta miljoner kronor.

Läs även: Funktionshindrade Alex blev av med all hjälp

”Det här är ingen korvkiosk”

LSS