En graviditet varar normalt i cirka 40 veckor. Men en inte ringa andel av kvinnorna, runt 20 procent, går över tiden och är gravida längre än så. Då uppstår frågan om, och i så fall när, en eventuell igångsättning bör ske.

Fakta: Studien

I den aktuella studien jämförde forskarna 2 760 gravida kvinnor som lottades till två grupper...

Fakta: Studien

I den aktuella studien jämförde forskarna 2 760 gravida kvinnor som lottades till två grupper. I den ena ingick 1 381 kvinnor av vilka 86 procent sattes igång efter 41 veckor, Övriga 14 procent födde spontant. I den andra gruppen ingick 1 379 kvinnor av vilka 33 procent sattes igång vid 42 veckor.

Studiens primära utfall var huruvida det fanns någon skillnad i neonatal sjuklighet och dödlighet mellan grupperna. Trots att så inte var fallet, stoppades studien i förtid. Detta eftersom det fanns en signifikant skillnad i ett sekundärt utfall, som var dödlighet. Inga dödsfall förekom i 41-veckorsgruppen, medan sex barn dog i 42-veckorsgruppen, var av fem barn på grund av dödfödsel och ett på grund av tidig neonatal dödlighet.

Källa: British Medical Journal

En graviditet är 280 dagar eller 40 veckor lång räknad från senaste mens.

Tre skäl för att vänta med igångsättning:

Tre skäl för att sätta i gång förlossningen:

Källa: Barnmorskegruppen och landstingen

– I dag är den gängse rutinen att sätta igång förlossningen när man gått två veckor över tiden, det vill säga vid 42 veckor, säger Ulla-Britt Wennerholm, docent och överläkare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Men är 42 veckor den optimala tidpunkten att sätta i gång en förlossning?

För att ta reda på mer har Ulla-Britt Wennerholm och hennes kollegor jämfört två grupper som alla hade gått över tiden en vecka. Totalt 2 760 kvinnor från sammanlagt 14 förlossningskliniker över hela landet lottades till att antingen bli igångsatta vid 41 veckor, eller vid 42 veckor.

Fler dödsfall

Resultatet, som nu presenteras i British Medical Journal, visar på en tydlig skillnad. Risken för barnet att dö, antingen inne i magen eller under den första månaden efter förlossningen, var väsentligt högre i 42-veckorsgruppen, jämfört med 41-veckorsgruppen.

Annons

– Om vi bara tittar på antalet dödsfall, så var dessa sex stycken i 42-veckorsgruppen, medan inga alls dog i 41-veckorsgruppen, säger Ulla-Britt Wennerholm.

Ett "problem" i sammanhanget är att dödsfallen var ett så kallat sekundärt utfall av studien. Målet för det primära utfallet, som rent vetenskapligt väger tyngre, var att studera både död och allvarlig sjuklighet hos barnen i de två grupperna. När forskarna tittade på detta utfall, syntes ingen skillnad. Detta drabbade 2,2 procent i 42-veckorsgruppen, respektive 2,4 procent i 41-veckorsgruppen.

Studien avbröts

Därför, skriver forskarna, bör resultatet tolkas med viss försiktighet. Studiens säkerhetskommitté tyckte dock att skillnaden ändå var så pass stor att studien avbröts i förtid.

TT: Varför vänta över huvud taget?

– Att sätta igång en kvinna, antingen med hjälp av instrument eller läkemedel, innebär ett ingrepp som kan ge negativa konsekvenser för både mamman och barnet. Det är också mer resurskrävande eftersom det kräver övervakning, säger Ulla-Britt Wennerholm.

Liten risk

Med anledning av studien har Sahlgrenska universitetssjukhuset nu inlett ett arbete med att se över rutinerna för när en förlossning bör sättas igång.

– I och med att det var en så pass stor skillnad i dödlighet, överväger vi att erbjuda alla kvinnor att sättas igång redan vid vecka 41. Men det finns fler studier och vi håller nu på att se över det samlade vetenskapliga underlaget, ett arbete vi räknar ska vara klart i början av nästa år, säger Henrik Hagberg, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Men även om skillnaden mellan grupperna var stor, understryker Ulla-Britt Wennerholm att den absoluta risken för den enskilda kvinnan och hennes barn fortfarande är mycket liten, oavsett om igångsättningen sker efter 41 eller 42 veckor.

– I Sverige är den mindre än 0,5 procent, säger hon.

Johan Nilsson/TT