Återvinningscentralen på Kretsloppsgården, som är cirka 20 år gammal, anses vara i behov av en uppfräschning. Inför upprustningsarbetet har Amaq utvärderat två olika alternativ. Båda alternativen som har utvärderats innebär dock att återvinningscentralen ska ha samma placering som i dag, däremot planerar man att utöka området västerut.

Det ena alternativet som man tittat på är att bygga en helt ny återvinningscentral. Detta skulle innebära att den nuvarande rampen med tak rivs och byts ut mot en hög ramp med lastväxlarflak, en lösning som många andra kommuner har på sina återvinningscentraler.

Nytt eller ombygge

Annons

Det andra alternativet som Amaq har tittat på är att bygga om och fräscha upp nuvarande ramp och tak samt att göra en ombyggnation av området med lastväxlar. Både det första och andra alternativet skulle även innebära att materialfack för trädgårdsavfall och schaktmassor med mera byggs till samt att de lagringsutrymmen som används för farligt avfall och el-avfall utökas och förbättras. Tanken är också att flytta de containrar som är till för förpackningar och tidningar bort från rampen till ett eget område och att förbättra logistiken och säkerheten.

De båda alternativen har nu jämförts utifrån bland annat kundperspektiv, ekonomi och miljö. Resultatet av jämförelserna visade, enligt Amaqs beslut, att det bästa alternativet är att bygga om nuvarande återvinningscentral.

Vid en ombyggnation av nuvarande återvinningscentral kan den goda kundservicen och sorteringen, enligt Amaq, bevaras. Dessutom blir investeringskostnaderna mindre, vilket också innebär att sophämtningsavgifterna kan hållas nere. En nybyggnation beräknas kosta cirka sju miljoner kronor medan en ombyggnation ligger på cirka två och en halv miljon kronor.

Några av nackdelarna med att bygga om istället för att bygga nytt, som Amaq tar upp i sin utvärdering, är att det är risk för köbildning under högsäsong. Detta kan dock lösas genom att containrarna för förpackningar och tidningar flyttas bort från rampen. Vid en ombyggnation krävs också mer resurser i form av personaltid och hjullastartid vid omlastningen av småcontainrar till lastväxlarflak.

Inte lika rent

Man har också tagit upp det faktum att det inte kommer att bli lika rent och fräscht på området som det hade blivit om man byggt en ny återvinningscentral.