Statliga Vattenfall Vindkraft AB fortsätter sin planering av en vindkraftspark med upp till 45 vindkraftverk med en maxhöjd på 240 meter. Den hittills största vindkraftparken på fastlandet i södra Sverige.

Men flera av de boende i området och då inte minst de som har sina lugna och idylliska fritidsboenden i området fortsätter att tappert kämpa mot ett sådant storslaget projekt.

— Det är ett tyst och ett på många sätt mycket värdefullt friluftsområde och där det även finns skyddsvärda fåglar och rödlistade dammfladdermöss.

— Det är både vårt och alla andras paradis, en unik gåva som vi måste värna om.

— Men nu hänger ett hot över oss, som vi aldrig kunde ana, säger Ann-Charlotte Edlund, som har sina rötter och sedan länge sitt fritidsboende i Dödringshult och är en av de som kämpar tappert mot Vattenfalls planerade vindkraftspark.

Fladdermusexpert

Annons

Deras nätverk med egen hemsida ville redan i ett tidigt skede försöka få till en oberoende undersökning av naturvärden i området. Tack vare privata stöd och bidrag till insamlingen, så pågår just nu en sådan undersökning med hjälp av en fladdermusexpert och två ornitologer.

— Vattenfall gör också inventeringar, men vi vet från andra vindkraftprojekt att det har varit stor skillnad mellan de inventeringar som har utförts av oberoende experter och vindkraftföretagets egna.

— Vi arbetar för att bevara och skydda det unika och varierade djurliv som finns i området. Därför är det nödvändigt att inventeringar görs av opartiska experter, så att vi får en sann bild av djurlivet i området, säger Ann-Charlotte Edlund.

En annan som kämpar hårt mot Vattenfalls planerade vindkraftprojekt är Johanne Stubbe Teglbjærg från Köpenhamn vars familj har flera fritidsboenden i området sedan många år tillbaka.

Skyddsvärt djurliv

Även hon betonar vikten av att oberoende experter gör inventeringar av det skyddsvärda djurlivet inom det område som Vattenfall pekat ut som lämpligt för en vindkraftspark.

— Vi har fått stort stöd för vår kamp och även från många som bor på andra platser och inte är direkt påverkade av det planerade projektet vid Bruzaholm.

— Vid kommunfullmäktiges möte i Bruzaholms Folkets hus ska några av oss från nätverket finnas på plats och ställa frågor till politikerna om både det verkliga värdet och skadeomfattningen av Vattenfalls projekt, säger hon och betonar att kommunen kan säga nej till ett förverkligande av vindkraftsprojektet.