Vid det senaste sammanträdet skulle ledamöterna i fullmäktige säga ja eller nej till att upplåta mark för 14 vindkraftverk, 250 meter höga, i Bordsjö. Efter en lång debatt och votering blev beslutet att säga ja till vindbruksparken. Flera partier och enskilda ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Nu har flera överklaganden skickats till förvaltningsrätten. Det kommer från boende i det aktuella området. De är emot att kommunfullmäktige tillstyrker vindbruksparken.

En av de klagande påpekar att den mark som är projekterad för vindkraftverk inte ligger inom det område som i kommunens översiktsplan anges som tåligt för vindbruk.

”Endast två av vindkraftverken ligger där” skriver den boende i området. I överklagandet till förvaltningsrätten framförs också att storleken på vindkraftverken inte stämmer överens med det som står i översiktsplanen.