I höstas lämnade Jan Pilefelt in ett medborgarförslag om att det skulle genomföras en folkomröstning kring användandet av fastigheten Ciselören 1. Han menade att det fanns många som tycker att platsen där Forssellska gården låg ska förbli öppen och att någon återuppbyggnad inte är aktuell.

Det har inte blivit aktuellt att genomföra en folkomröstning. Om det hade gjorts så hade inte kommunfullmäktige behövt tillstyrka förslaget då en kommunal folkomröstning endast är rådgivande. Medborgarförslaget avslås av fullmäktige.

Ingen Walk of fame

Annons

Medborgarförslaget om att skapa en Walk of fame på Norra Storgatan avslogs också under fullmäktige. Förslaget handlade om att hedra såväl levande som döda Eksjökändisar med en platta och namn och eventuellt en stjärna. Platsen skulle vara på de befintliga plattorna som finns på gatan.

Enligt en utredning som har gjorts finns det inga möjligheter att uppföra en Walk of fame på gatan eftersom de kulturhistoriska värdera skulle påverkas på ett negativt sätt.

Tillägg i planen

Lars E Björck har i sitt medborgarförslag framfört att han vill att Eksjö kommun ska skriva in i översiktsplanen att kommunen är en vindkraftsfri kommun. Han skrev även i förslaget att han ville att nuvarande vindbruksplan skulle skrotas.

Nuvarande översiktsplan antogs 2013 och ska aktualitetsprövas någon gång per mandatperiod. I början av 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till vindbruksplan som ska utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Medborgarförslaget avslogs.

Område görs i ordning

Medborgarförslaget om att göra i ordning Ekbacken utanför biblioteket i Eksjö har besvarats i fullmäktige. Samhällsbyggnadssektorn arbetar med att ta fram en utvecklingsplan för stadsmiljön i Eksjö, där Ekbacken ingår. Röjning och rensning av grenar ska ske vid området.