Ydre kommun hade budgeterat för ett överskott på 3,8 miljoner kronor för 2016. Att överskottet i stället landat på 5,5 miljoner plus beror i hög grad på det extra statsbidraget från Migrationsverket för det ökade flyktingmottagandet. Detta fanns inte med i budgeten för 2016.

Utan det extra statsbidraget hade resultatet sett betydligt sämre ut. Underskottet på 5,8 miljoner kronor jämfört med budget inom socialförvaltningen hade slukat mycket.

Det är främst ett ökat antal externa placeringar enligt Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd samt särskolan som fått kostnaderna att skjuta i höjden på den sociala sidan.

Annons

Kommunalråden Sven-Inge Karlsson (C) och Anna-Lena Svensson (S) uttrycker båda oro över dessa skenande kostnader som är svåra att påverka. Därför måste de följas upp kontinuerligt, framhåller de i årsredovisningen.

Även barn- och utbildningsförvaltningen fick ett rejält underskott på 1,5 miljoner kronor mot budget. Detta förklaras huvudsakligen med en obudgeterad kostnadsökning inom grundsärskolan.

Kommunens investeringar uppgick till 7,3 miljoner kronor mot budgeterade 25,7 miljoner kronor. Detta beror främst på att försäljningen och exploateringen av tomterna på Dalbylandet gått mycket fortare än beräknat. Dessutom kommer skolprojekten senare än planerat.

Investeringarna som gjorts har finansierats med egna pengar, utan lån. Kommunen har till och med kunnat amortera 10 miljoner kronor på sina lån som nu uppgår till 36 miljoner kronor.

Inför 2017 och framtiden pekar kommunchefen Pär Fransson och ekonomichefen Jonas Arpzell på att kommunen saknar LSS-verksamhet och att det finns behov av korttidsvistelse för barn och unga och snart även bostäder med särskild service. Kostsam verksamhet att bygga upp men också väldigt dyrt att köpa platser, så som nu sker.