Det framgår av protokollet från en nyligen genomförd inspektion. I protokollet står det att IVO "uppmärksammar kommunens socialnämnd på den risk det kan innebära att några för verksamheten obekanta personer bor i samma trapphus som ungdomarna. Även ur integritetssynpunkt kan detta vara problematiskt. Med anledning av detta uppmanas nämnden att i väntan på mer långsiktig lösning kontinuerligt uppmärksamma och åtgärda eventuella brister i detta avseende.”

Samtidigt konstaterar IVO i sin rapport att föreståndaren inte ser några nackdelar med att ungdomar bor i trappuppgång med andra hyresgäster. Att hon tvärtom ser fördelar som innebär att ungdomarna lär sig visa hänsyn och inte störa sina grannar.

Annons

Påpekandet från IVO har inneburit att tre lägenheter har tömts och ytterligare tre hyresgäster har sagt upp sina hyresavtal sedan man informerats av hyresvärden Ydrebostäder om kraven från IVO.

– Med tanke på att vi har kravet på oss att verka för att våra flyktingar integreras i samhället är vi förvånade över IVO:s krav på att de ensamkommande flyktingbarnen inte ska dela trappuppgång med andra hyresgäster. Vi delar föreståndarens uppfattning att det i stället kan vara bra och bidra till att de integreras lättare i vårt samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande, Sven-Inge Karlsson, C.

Några konflikter på grund av det blandade boendet finns inte rapporterade. Däremot har kravet på att avveckla det blandade boendet skapat viss oro bland berörda hyresgäster.

Utöver detta krav kräver IVO att socialnämnden ser till att in- och utskrivning av de ensamkommande flyktingbarnen sker på ett sätt som är förenligt med lagen. Något som man konstaterat inte sker då det gäller att meddela vem som ansvarar för utskrivning.