Arbetsgruppen för Anebys bästa” för drygt en vecka med anledning av de vindkraftverk som planeras i Askeryds norra delar. Gruppen ifrågasatte bland annat vad kommunpolitikerna kan tänkas locka med i framtiden för att få folk att flytta till kommunen när en vindbrukspark är etablerad.

Man lyfte även fram ny forskning i det öppna brevet, liksom möjligheten att använda det kommunala vetot. Brevet avslutades med en önskan om en diskussion med politikerna.

Politikernas gemensamma svar inleds med orden; ”omställningen till en hållbar energiförsörjning gör att byggnation av vindkraftsanläggningar behövs. Utbyggnaden påverkar främst människorna i närområdet till verken. Därför behöver ansvarsfulla beslut och avvägningar tas av alla inblandade. Aneby kommun är en av flera instanser som ska säga sitt”.

Vidare förklaras att ett enigt kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 23 februari år 2013, vilket är kommunens eget styrdokument. I detta dokument står det beskrivet var kommunens lämpliga områden för vindbruk finns, nämligen väster om Aneby samt öster om riksväg 32. På den västra sidan är det redan beviljat att få bygga vindkraftverk, medan det på östra sidan redan står två verk.

Som tidningen tidigare skrivit har kommunfullmäktige även , där vindkraftsverkens placering justerades innan ärendet kom upp till fullmäktige.

Sveriges riksdag har gett kommunen möjlighet att använda sig av det kommunala vetot, som det kallas i folkmun. Men politikerna skriver i sitt svar att; ”kommunfullmäktige ska i varje enskilt fall tillstyrka eller avstyrka en byggnation av vindkraftsparker, men kan inte villkora dessa. Det är enbart en möjlighet att svara ja eller nej”.

Det är tillsynsnämnden i Aneby kommun som är remissinstans i detta läge, förklaras det vidare. Sedan är det Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län som beviljar tillståndet.

Tillsynsnämndens roll i detta är alltså att pröva varje verk i sitt remissvar till delegationen. Även miljökrav, krav på avstånd till bebyggelse, krav på ljudnivåer och liknande ställs av Miljöprövningsdelegationen.

Arbetsgruppen ”för Anebys bästa” framställde en önskan om att få träffa politikerna i sitt brev. Politikerna som undertecknat svaret tar gärna del i ett möte och fastslår att de ser fram emot en inbjudan.

”Då byggnation av en vindkraftspark norr om Askeryd är i planeringsstadiet vill vi påminna om och trycka på vikten av att ha en god dialog med det byggande bolaget och markägare samt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, innan ärendet läggs fram för beslut i kommunfullmäktige”, sammanfattar politikerna avslutningsvis.