Ängarydsskolans problem med inomhusluften, har säkert uppmärksammats av de flesta efter alla skriverier. Redan 2008 slog personalen larm om dålig lukt och luft och frågan är om inte problemen redan då kunde anses som akuta ur hälsoskyddssynpunkt. För människor med luftvägsproblem är risken stor att utveckla astma och allergisnuva genom att regelbundet utsätts för mögel och eller fukt i byggnader. Under vecka 6, 2020 stängdes delar av skolan, det vill säga tolv år senare när även ”vanliga människor utan luftrörsproblem” reagerade på den dåliga inomhusluften. Under hela tiden problem funnits har bygg- och miljönämnden, fastighetsägaren Tranåsbostäder AB varit medvetna om problemet. Efter anmälan av skolans skyddsombud 2018 fick även Arbetsmiljöverket vetskap om rådande situationen.

Tyvärr är hälsobesvär i olika inomhusmiljöer inget nytt problem efter alla misstag som gjorts främst i byggbranschen. I dag finns en omfattande faktakunskap, expertis på mikroorganismer och hälsorisker Det finns även bra information om myndighetsutövning som exempel tillsynsvägledning där tre olika lagstiftningar kan vara tillämpbara. Med den kunskap och erfarenhet som har funnits under mer än 20 år borde problemen i Ängarydsskolan varit lösta i dag.

Skolans rektorer/vice, med ett övergripande ansvar för verksamheten, fattade ett nödvändigt beslut att stänga de mest akuta delarna av skolan. Dock måste det känts frustrerande att problemet funnits kvar utan att få en lösning.

Huvudsyftet med min skrivning är att förebygga ohälsa för människor som utsätts för mögel eller fukt med risken att utveckla olika typer av överkänslighet. Hyreskostnaden, som i det fallet är av underordnad betydelse, skulle inte betalas av brukaren i avvaktan på att samtliga hälsoproblem är undanröjda.

Claesisommen