Det fanns 111 000 sjuksköterskor under 65 år i Sverige 2014. 9 000 av dem arbetade med annat än vård och omsorg. Flertalet av dessa kan tänka sig att åter arbeta som sjuksköterskor. Men för att de ska ta det steget krävs att arbetsmiljön blir drägligare och lönen högre.

Vid vår senaste kontakt med facken framkom att det även på Höglandet finns utbildad vårdpersonal som just nu jobbar med annat, eftersom de till exempel har svårt att kombinera arbetstiderna inom akutsjukvården med livet som småbarnsföräldrar.

För Höglandssjukhuset och andra arbetsgivare bör det vara ett glatt besked att det finns en omfattande arbetskraftsreserv sugen på att återvända till vårdens vardag. Det återstår dock att se i vilken utsträckning man är villig att gå dem som medverkat i SCB:s enkät till mötes.

Enheten för statistik om utbildning och arbete på SCB har gått grundligt tillväga i arbetet med sin temarapport . Totalt ingick hela 4 206 personer i undersökningen, vara 68 procent medverkade i enkäten, vars resultat offentliggjordes i februari.

Vi genomförde enkäten i höstas. Gensvaret var mycket positivt. Många tyckte det var viktigt att få ge sin syn på varför de valt att lämna sjuksköterskeyrket. Vi fick ofta utförliga svar, berättar Paula Kossack på SCB.

Vad jag vet har vi ännu inte fått så många reaktioner på rapporten. Men allt material finns tillgängligt på nätet, så det är möjligt att fler än vi tror tagit del av innehållet.

Syftet med själva enkäten var att få en bild av vilka orsaker som bidragit till att erfarna sjuksköterskor valt att lämna yrket och vad som skulle kunna få dem att återvända.

Vanligaste skälet till att man valt att lämna yrket var liten möjlighet att styra över arbetssituationen, vilket cirka 60 procent upplevde bidrog helt eller till stor del till avhoppet. Omkring hälften uppgav att arbetsbelastningen i förhållande till arbetstid spelat en stor eller helt avgörande roll i beslutet. Det var också något över hälften som ansåg att lönen i förhållande till arbetsbörda var en helt eller till stor del bidragande anledning.

Bland dem som jobbat skift var det 40 procent av som svarade att arbetstiderna bidragit helt eller till stor del till att de slutat sin senaste anställning som sjuksköterska.

Mer än 60 procent av de mellan 25 och 49 år som deltog i enkäten kunde tänka sig att återvända till sjuksköterskeyrket. Högre lön, större möjlighet att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning var de i särklass tyngsta kriterierna man ville skulle uppfyllas för att återuppta sitt gamla yrke.