Kommunens försäljning av delar av Nannylundsområdet till kommunalt delägda Itolv AB, med syftet att låta bolaget sköta bostadsutvecklingen där, har de senaste åren. Oavsett åsikt tycks det nu dock som om försäljningen gått riktigt till, i vart fall avseende konkurrensutsättningen av byggentreprenaden. Det är slutsatsen av den granskning kommunens revisorer låtit Deloitte utföra.

”Vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har konkurrensutsatt försäljningen och byggentreprenaden vid Nannylund på ett ändamålsenligt sätt”, skriver Deloitte i sin granskning.

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C), som också är ordförande i Itolv AB, uppskattar granskningen.

Att man gör en granskning tycker jag är positivt. Det ger en genomlysning och samlad helhetsbild av vad som har hänt, säger Hägg.

Granskningen har dock haft synpunkter på detaljer i förfarandet och kommit med rekommendationer för kommunstyrelsen att framöver ta i beaktande. Dels uppmanar man kommunstyrelsen att ”vidareutveckla dialogen med de helägda bostadsbolagen kring kapacitet och effektivt utnyttjande av bolagens resurser”, dels att ”tillse att det av Itolv AB:s bolagsordning framgår att bolaget ska äga, förvalta och förädla mark och byggnader inom Nannylundsområdet”, och dels ”säkerställa att upphandling genomförs i samverkan med upphandlingsenheten vid projekteringar inför byggnationer”.

Vad gäller dialogen med de helägda bolagen är det oerhört viktigt att vi tar till oss av detta. Det gäller, över huvud taget utvecklingsfrågor av strategisk art, att vi tittar på sätt att hitta en bredare förankring, säger Hägg och förklarar att man vid tillfället ville låta Eksjöbostäder fokusera på utvecklingen av Lunden.

Hon påpekar också, liksom kommunstyrelsen svarat i ett utkast till yttrande, att det i Itolv AB:s bolagsordning redan står att bolaget kan förvärva och förvalta fastigheter i övriga delar av kommunen. Vad gäller involverandet av upphandlingsavdelningen menar Hägg att man använt dem vid alla andra led, men kan inte riktigt svara på varför man inte gjort det i just detta.

På det stora hela tycker hon dock att besluten som kommunen fattat kring Nannylund varit av godo.

Rapporten visar att vi från början till slut hanterat frågan ändamålsenligt och om vi ska jobba effektivt med vår bostadsutveckling tror jag att det här är ett oerhört positivt sätt. Att använda kompetensen hos alla våra bolag.