Medan övriga förvaltningar i stort följer budget pekar allt mot ett större underskott för socialförvaltningen.

Som förklaring anges att underskottet främst beror på personalkostnader som inte varit budgeterade inom HVB-verksamheten. Samtidigt som intäkterna blivit lägre inom just HVB-verksamheten.

Under hösten förväntas kostnaderna för HVB-verksamheten dock vända neråt, eftersom vårens stora varsel då börjar slå igenom. Dessutom har antalet ensamkommande minskat snabbare än vad som budgeten utgått från. I juli fanns 37 ensamkommande mot budgeterade 46.

Dessutom kostar ett antal externa placeringar enligt Socialtjänstlagen och insatser inom ramen för Lagen om särskilt stöd, LSS, mycket pengar.

Kommunens LSS-kostnader har ökat med cirka 3 miljoner kronor sedan 2016 och inget tyder för närvarande på att den kostnaden ska planas ut.

Till detta kommer att individ- och familjeomsorgens externa placeringar för närvarande ligger 2,5 miljoner kronor över budget.

Individ- och familjeomsorgen har också köpt mer konsulttid än vad som budgeterats.

Samtidigt har äldreomsorgens kostnader ökat markant, det rör sig om cirka 4 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna. Ydre har visserligen hittills haft låga kostnader för de äldre, men nu ökar de definitivt.

På plussidan ligger att kostnaden för försörjningsstöd sjunker för sjätte månaden i rad. Jämfört med slutet av 2014 betalas cirka 1 miljon kronor mindre ut sett över helår.

På barn- och utbildningssidan har kostnaden för förskolan sjunkit med 1 miljon kronor de senaste tolv månaderna. Grundskolans kostnader ligger däremot 3 miljoner kronor över budget för närvarande.

Månadsrapporten diskuteras på kommunstyrelsens sammanträde nu på måndag.