Vindkraftverk är något som verkligen berör i Eksjö kommun

Vi har fått in 661 sidor av yttrande, även om många av synpunkterna är liknande, säger Per Sixtensson, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Bland dem som har kommit med sina åsikter finns statliga organ som Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Teracom. Även olika nätverk som Gnyltåns vänner och Skydda skogen vid Bruzaholm samt en rad privata markägare finns representerade.

Nämnden har preliminärt godkänt en samrådsredogörelse på 20 sidor med kommentarer och förslag till ändringar, förslag som i nästa fas ska till utställning.

Dels föreslås det att ett nytt trygghetsmått till de eventuella vindkraftparkerna ska uppnå 1000 istället för 500 meter. Det föreslås också att tre av de sju områdena som tidigare varit utpekade för möjliga vindkraftparker nu stryks. Det gäller område A, F och I i vindkraftplanen.

Område A kommer strykas i översak på grund av Teracoms yttrande. De håller med radiolänkförbindelser och det här området skulle störa förbindelser och därför kommer område A att utgå, berättar samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson.

Generellt blir samtliga områden som är utpekade för vindkraft mindre på grund av det nya trygghetsmåttet, förklarar Mikael, och det är också anledningen till varför område F stryks ur planen då området blir så litet att nämnden anser att det inte rymmer en park.

Område I ligger i kommungränsen till Vetlanda och är en plats nätverket för att bevara som det är. Nätverket har bland annat lyft fram ett sällsynt djurliv som skäl till att inte bygga vindkraftverk men även i detta fall blev radioförbindelser avgörande.

Det kommer strykas med anledning av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som i sitt yttrande säger att radiosystemet Rakel kan påverkas negativt då det går länkförbindelser genom det här området som också påverkas av de här 1000 meterna, säger Mikael Klaesson.

Det nya förslaget innehåller också ny klassificering som tydligare redogör för skillnader mellan vindkraftparker och enstaka verk.

Samrådsredogörelsen och det 661 sidor tjocka dokument innehållande yttrande finns tillgängligt för alla, dels på kommunens hemsida och dels i fysisk form i Förvaltningshuset.