Vi ser att vi har fem faktorer som är kritiska för vår utvecklingsmöjlighet. Det är fem faktorer som vi måste fokusera på och jobba mycket med de kommande åren, säger Annelie Hägg (C) ordförande i ledningsutskottet.

De kritiska faktorerna är i dagsläget ekonomi i balans, bostäder, integration, kommunikation och rekrytering.

Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget och verksamhetsplan för 2019-2021 när det gäller verksamhet och finansiella mål.

Det här är jätteviktigt direktiv. Det är den riktningen vi ska jobba mot de kommande åren. Det ligger till grund för prioriteringar, ägardirektiv till våra bolag och så vidare, kommenterar Annelie Hägg.

Budgetdirektivet som ledningsutskottet nyligen hade på sitt bord är uppdelat i en politisk viljeinriktning och prioriterade mål. Den positiva tendensen i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt finns bland de prioriterade målen.

Utifrån de fem kritiska faktorerna som kommunen ska fokusera på ska kommunen prioritera ett antal områden, däribland att öka och bredda tillgången av bostäder, öka tillgängligheten genom väl utbyggd infrastruktur samt skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera kompetent personal.

När det gäller de finansiella målen finns flera mål uppsatta. Bland annat kan nämnas att de investeringar som ska göras under perioden ska självfinansieras samt att fem miljoner årligen ska avsättas för finansiellt sparande under planperioden 2019-2021.

Vår ambitionsnivå i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad budget, säger Hägg.

Förslaget till budgetdirektivet . Ledningsutskottet anser att budgetdirektivet ska antas av kommunfullmäktige i mitten av mars.