Kommunstyrelsen i Ydre väljer måttfullhet i sitt förslag till förbudget för 2019 så här när höstens val närmar sig. Allt för att nya kommunfullmäktige ska kunna utforma sin egen budget till hösten.

Därför innehåller kommunstyrelsens förslag inga direkta satsningar utöver att ytterligare arbetskläder ska tas fram för kommunal personal.

– Annars ligger förslaget till budget 2019 huvudsakligen i linje med den flerårsbudget som redan är tagen, med uppräkningar utifrån exempelvis demografi, förklarar kommunchef Marie Hillman.

– Ingen skattehöjning är aviserad och inte heller några neddragningar, lägger hon till.

Pekar mot minus

Uppföljningen av kommunens ekonomi till och med april pekar mot ett underskott på 3,2 miljoner kronor enligt prognosen. Socialförvaltningen står fortsatt för den största avvikelsen.

– Det handlar om att fortsätta ta reda på vad som inte håller ihop och sedan vidta åtgärder. Men det tar också tid innan en del förändringar får genomslag i ekonomin, säger Marie Hillman.

Förslag om borgen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Bredband i Torpa och Sund ekonomisk förening kommunal borgen för det lån som föreningen behöver ta för bredbandsutbyggnaden fram tills statsbidragen betalas ut då projektet är klart.

Flera får bidrag

Kommunstyrelsen beviljade också anslag och bidrag till en rad föreningar.

Mest fick Torpa AIS/OK64 Husförening som beviljades 50 000 kronor till trappor och stödmur. Engångsanslag beviljades också IFK Österbymo som får 40 000 kronor till en bevattningsanläggning, Asby sockenförening som får 25 000 kronor till takåtgärder, Rydsnäs idrottsförening som får 10 000 kronor till gymnastikredskap och Asby idrottsförening som får 4 500 kronor till lås.

Därmed fördelades totalt 129 500 kronor i engångsanslag. Tio föreningar hade inkommit med 14 ansökningar om anslag på totalt 482 500 kronor. Budgeten för engångsanslag var satt till 130 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade också om bidrag till ett antal lokalägande föreningar: Österbymo missionsförsamling får 15 000 kronor till Norra Vi-gården, Norra Vi IS får 10 000 kronor till bygdegården Tullerum, Svanaortens bygdegårdsförening, Högmåla, får 5 000 kronor, Ydrefors samhällsförening får 5 000 kronor till Brosjögården, Rydsnäs bygdegårdsförening får 15 000 kronor och Asby uddes hembygdsförening, Dämshult, får 5 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade också om att den enda mor, mantalsskriven i Norra Vi socken, som fått barn under 2017 ska få 7 500 kronor ur JV Janssons fond, allt enligt fondens regler.