EU-SAMARBETET

Debatten om ett mer federalt EU handlar ofta om tekniska bitar av socialförsäkringspolitiken och arbetsmarknadsregleringar.

Det är synd.

Redan vanligt snus visar varför EU vinner på att låta medlemmarna vara spretiga.

UNDER VÅREN

En krisplan har upprättats mot bakgrund av flyktingströmmarna över Medelhavet.

Dessutom har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vid flera tillfällen markerat att han önskar ett tätare samarbete inom unionen.

EUROPASAMARBETET

Medlemmarna möter flera gränsöverskridande problem där EU:s förmåga att agera kommer att bli avgörande. Detta gäller såväl brottslighet och cybersäkerhet som handelsavtal och katastrofinsatser.

Men samtidigt finns det goda skäl att låta beslut inom andra områden även fortsättningsvis fattas nära medborgarna.

Det svenska undantaget för försäljning av snus är ett intressant exempel på när EU har låtit arbetet för likriktning och centralisering stå tillbaka.

Snuset spelade en viktig roll i folkomröstningen om Sveriges EU-medlemskap och fick därför ett undantag i medlemsförhandlingarna.

SNUSKOMMISSIONEN

Avsändaren finansieras förvisso av Snustillverkarföreningen men redovisar sina underlag och leds av Läkarförbundets tidigare ordförande Anders Milton.

Med hjälp av data från Världshälsoorganisationen visar Snuskommissionen att Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten av alla EU-länder i relation till befolkningsmängden.

24 av EU:s övriga 27 medlemsstater har till och med en tobaksrelaterad dödlighet som är mer än dubbelt så hög i relation till befolkningsmängden än Sveriges.

Detta samtidigt som den svenska tobakskonsumtionen är fullt jämförbar med övriga Europas.

RESULTATEN

Detta gör exportförbudet allt mer svårmotiverat. Om även italienare och letter vill byta rökning mot snus vore detta en vinst för svensk handel och europeisk hälsa.

Därför visar det svenska undantaget för snus värdet av att låta EU-länders politik spreta.

Skillnaderna som uppstår kan vara lärorika. EU har nu därför en viktig uppgift framför sig: Tätare samarbete i frågor där detta tillför utveckling, trygghet och framåtskridande.

Men lokala beslut där det kan vara inspirerande, demokratifrämjande och lärorikt.