Kvarteret Pan uppfördes runt 1017 och är ett av Nässjös äldsta flerbostadshus. Samma arkitekter som till stadshuset anlitades för att bygga vidare på kvarteret där de första flerbostadshusen uppfördes utmed Rådhusgatan året före. Storgårdskvarteret slöts när de sista husen byggdes under 1943.

Kvarteret har funnits med i kommunens kulturmiljöprogram sedan 1989. Länsmuseet inventerade området så sent som i våras i samband med omarbetningen av kommunens kulturmiljöunderlag. Originalfönstren av trä, och placeringen av dem, var något av det som framhölls som byggnadens karaktärsdrag.

Kvarteret hade fått en klass 2-beteckning, vilket är steget under byggnadsminne och kyrkligt kulturminne. I kommunen finns elva objekt som håller klass 2. Linden har inget annat hyreshus som håller så hög klass, och fönstren har tidigare skötts på ett hantverksmässigt sätt.

Under sommaren upptäckte personal vid samhällsplaneringskontoret det pågående fönsterbytet och slog larm. Länsmuseet konsulterades, och bedömningen var att fönsterbytet förvanskade byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde. Fönsterbytet ansågs inte rymmas inom ramen för vad som är ett varsamt underhåll, och det skulle därför krävas bygglov för åtgärden. Det har Linden inte ansökt om.

Den 27 juni utfärdade samhällsplaneringskontoret ett förbud mot ett fortsatt arbete med fönstren. Beslutet gällde med omedelbar verkan.

Just nu står det stilla, det är lite kvar att byta som inte är gjort, säger samhällsplaneringsnämndens ordförande Ann-Chatrin Gunnar.

En del av karaktären kan därmed räddas.

Linden har fått ett föreläggande om att inkomma med bygglov för fönsterbytet.