Ärendet tog sin början när en fastighetsägare i det aktuella området anmäldes för svartbygge av en granne. Det var sedan vederbörande byggt en friggebod på sin tomt i kvarteret Rödklinten.

Fastighetsägaren uppmanades att söka bygglov i efterhand och fick det också, trots att friggeboden låg på så kallad prickad mark. Detta eftersom det betraktades som en mindre avvikelse.

Sedan den klagande grannen gått vidare till högre instanser fick tillsynsnämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) ta upp ärendet igen.

Ny detaljplan

Det resulterade i att förslag till ny detaljplan för området togs fram. Planen, som antogs av kommunfullmäktige i början av 2018, gjorde det möjligt att bebygga de förhållandevis små tomterna relativt nära gränsen i söder mot kommunens mark.

Den person som gjort anmälan om svartbygge var missnöjd med beslutet om detaljplan och krävde att mark- och miljödomstolen skulle upphäva det.

I sitt överklagande framförde den klagande grannen att det verkliga syftet med den nya detaljplanen är att kommunen ska slippa att förelägga om rivning eller flyttning av den byggnad som anmälts som svartbygge.

Inget gehör

Överklagandet avslogs av mark- och miljödomstolen och när den klagande grannen gick vidare till nästa instans, mark- och miljööverdomstolen fick han inget gehör där heller.

Beslutet om detaljplanen för Rödklinten 4 vann laga kraft den 3 december 2018 . Därmed bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det nu finns förutsättningar att avsluta ärendet. Det var också det beslut som fattades vid nämndens senaste sammanträde.

Läs mer: Nu ändras detaljplanen