Eksjö kommuns kultur- och fritidsavdelningar är just nu i färd med att revidera gällande bidragsregler för Eksjö kommun. Förslag till nya regler kommer att presenteras under hösten men redan nu står en del av förslaget att läsa i en skrivelse från kulturchef Thomas Hanzén där han lyfter tre punkter som han föreslår ska krävas för att en förening ska bli bidragsgodkänd.

* ”Av föreningens stadgar ska framgå att alla har rätt att bli medlemmar i föreningen och delta i verksamheten, såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta.”

* ”Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela på inflytande och ansvar.”

Kan tvingas ge bidrag

* ”Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.”

– Vi har saknat tydlighet i riktlinjerna. Ibland finns det föreningar som inte är demokratiskt skötta och har kommunen då lämnat grundläggande kriterier alltför öppna för tolkning kan det vara så att man måste ge bidrag till dem ändå, förklarar kommunens tillväxt- och utvecklingschef Marcus Axelsson.

– Nu gör vi kriterierna extra tydliga för att stävja att det sker oegentligheter i de föreningar vi ger bidrag till.

Arbetet med de reviderade reglerna påbörjades redan i våras och fick extra skjuts i och med lokale politikern Sven-Olof Lindahls (L) motion på samma ämne.