Kommunfullmäktige i Ydre antog i november detaljplanen för Östra Hult 1:1 i Asby. Beslutet klubbades igenom helt utan debatt.

Men redan innan kommunfullmäktige tog sitt beslut hade länsstyrelsen haft synpunkter. Utan att LIS-område pekats ut på korrekt sätt går det inte att upphäva strandskyddet på det sätt som Ydre kommun ville, hette det främst.

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära läge. I Ydre finns flera LIS-områden utpekade i kommunens översiktsplan, men där finns inte Östra Hult med.

Olika tolkningar

Ydre kommun har tolkat reglerna som att översiktsplanen inte behöver ändras i det här fallet. Kommunen anser att det ska räcka att ange att detaljplanen för Östra Hult även syftar till att peka ut området som ett LIS-område.

Men här har kommunen gjort det lite för enkelt för sig, enligt länsstyrelsen som därför valde att överpröva fullmäktigebeslutet.

Överprövningen har sedan dess skett och länsstyrelsen beslutade då att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Motiveringen: att planen strider mot miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och att berörda riksintressen, särskilt friluftslivet, inte beaktats tillräckligt.

Stor tomt

Länsstyrelsen tycker bland annat att planen upphäver strandskyddet för ett allt för stor tomt, 4,5 hektar. En fjärdedel bedöms räcka för anläggningen. Vissa strandnära byggnader är också omotiverat stora, enligt länsstyrelsen som särskilt pekar på en 100 kvadratmeter stor tvåvåningsbyggnad för omklädningsrum direkt vid strandkanten av Sommen.

”Kommunen har gjort en orimlig avvägning mellan exploaterings- och nyttjandeintressen och det allmänna intresse som strandskyddet utgör”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Regeringen avgör

Ydre kommun har överklagat till regeringen.

I överklagandet, som är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C), deklareras att Ydre kommun inte delar länsstyrelsens uppfattning i ärendet. Kommunens anser att planen upphävts på felaktiga grunder och utan att hänsyn tagits till lokala utvecklingsförutsättningar.

Kommunen påpekar att de LIS-områden i kommunen där byggnation tillåtits faktiskt har lett till att vända befolkningsutvecklingen och få igång nybyggnation.

Kommunen står fast vid att planen för Östra Hult uppfyller kriterierna som miljöbalken anger för LIS-områden. ”Markägarens initiativ innebär en satsning för att skapa sysselsättning och som stärker den lokala besöksnäringen”, skriver kommunen till regeringen.