De flesta av förslagen som kommunstyrelsen röstat igenom finns även med i Socialdemokraternas förslag till budget för 2019 och både majoritet och opposition är överens om att det är ett tufft ekonomiskt läge för kommunen, vilket vi också skrivit om tidigare.

Att få ekonomin i balans efter det tuffa underskottet som prognostiseras för 2018 är ett tydligt fokus. Bland de punkter som de är överens om finns att inga budgetöverskridanden accepteras och respektive politisk nämnd ska, innan varje investering påbörjas, göra en ny bedömning om den är förenlig med prioritetsordningen som kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om.

Socialnämnden undantag

Varje nämnd har i uppdrag att se över sina prioriteringar, intäkter och har en procent effektivisering som krav. Även bufferten – alltså det utrymme nämnderna har ifall oförutsedda händelser inträffar – ligger också på en procent. Vad gäller just buffertkravet så föreslår dock Socialdemokraterna att socialnämnden inte ska omfattas av det.

S vill även höja driftbudgetarna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som båda är tungt ansträngda ekonomiskt. Till skillnad från majoritetens förslag på drygt 474,5 miljoner till bu-nämnden, vill S att budgeten ska vara en miljon högre. Vad gäller socialnämnden så är majoritetens förslag cirka 466,62 miljoner medan S föreslår 477,182 miljoner.

Socialdemokraterna vill även införa ett maxtak på 20 miljoner kronor vad gäller konsulttjänster som kommunen köper in.

– Kostnaden har stigit från 12,7 miljoner till 26,7 från 2014 till 2017. Där borde man kunna hitta pengar, säger oppositionsrådet Mikael Stenquist (S).

Kommunalrådet Anders Wilander (M) uttryckte efter kommunstyrelsens sammanträde förvåning över ökningen och tycker att det föreslagna maxtaket är rimligt.

– Vi får vara lite mer restriktiva och lösa tillfälliga personaltapp med andra åtgärder. Det borde kunna gå.

Fler punkter som skiljer de olika budgetförslagen åt handlar om att S vill att tre tidigare avslag blir finansierade. Det handlar om förslagen samsjuklighetsavdelning på Östanå, införande av hemsjukvårdsavgift, samt höjning av måltidsavgift. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner kronor som ska tas från överskottet av resultatet. Partiet vill även återinföra nattjoursersättningen inom personlig assistans, 1,5 miljoner ska gå till detta.

Observera att punkterna i artikeln endast är ett urval. Sammanlagt finns ett 40-tal, så kallade, att-satser i vardera förslag.

Fotnot: Med majoritetens förslag menas det budgetförslag som röstades igenom av kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

Relaterat till artikeln