Under tisdagen granskade politikerna i regionfullmäktige årsredovisningen för Region Jönköpings län. Överlag håller hälso- och sjukvården en bra nivå i nationella jämförelser och överskottet är ett resultat av ett medvetet förändringsarbete med fokus på kostnadsbesparing genom effektivisering.

Vi har en bra verksamhet och ligger i topp i landet i många avseenden, men för att klara framtidens tuffa utmaningar måste vi fortsätta bromsa kostnaderna, säger Malin Wengholm.

Det som revisorerna beskriver som kritisk del är att det inte saknas en åtgärdsplan för att styra patientströmmarna så att besök på jourcentraler minskar och förs till vårdcentraler, där tillgängligheten också behöver bli bättre.

En annan utmaning är att läkemedelskostnaderna ökat med nästan 57 miljoner jämfört med 2015.

Läkemedlen har blivit dyrare och här måste en svår, etisk diskussion hållas nationellt om var gränsen går för offentligt finansierad vård. Om man bara har två månader kvar att leva, ska man då få den där jättedyra medicinen?

Malin Wengholm menar att det inte går att komma undan de svåra ställningstagandena och de demografiska utmaningarna kommer att driva på frågan.

Hyrläkare har fortsatt varit en påfrestning för både patienter och övriga anställda. De kostade 153 miljoner, en ökning med 40 miljoner jämfört med 2015.

Det är en låg kostnad, men vi måste hålla koll på det. Problemet jag ser med hyrläkare är att patienter inte får kontinuitet och det kan vara tungt för personalen som är kvar. Det vi kan göra är att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Malin Wengholm.

Ohälsotalet hos befolkningen ökar i länet och en åldrande befolkning medför att vårdbehov ökar, samtidigt som utvecklingen fortsätter med nya möjligheter att behandla sjukdomar.

Även om resultatet för 2016 anses vara gott måste vinstnivån öka kommande år för att klara planerade investeringar. Regionens ekonomi beskrivs i årsredovisningen som mer sårbar de närmaste åren och det ställer krav på fortsatta förändringar i verksamheten.