Utredningen är skickad till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och ur den framgår att samtal har förts med inblandad personal vid sociala sektorn i Eksjö. Det är chefer, socialsekreterare och behandlingspersonal.

Syftet är att förstå varför missförhållandet inträffade och få fram underlag på åtgärder som förhindrar att det händer igen.

Men de två första frågorna går inte att besvara enligt utredningen. Man skriver: ”I aktuell händelse går det inte att klarlägga vad som har hänt och varför inom Sociala sektorns ansvarsområde. Sociala sektorn har genom utredningen gjort försök att utreda det som har hänt.”

Eksjö kommun ser ingen egen brist vid genomgång av dokumentation och rutiner kring familjen

Berörd personal hade kännedom om ärendets gång. Det fanns en kommunikation mellan olika arbetslag, medarbetare och arbetsledning. Medarbetarna har kompetensen för att jobba med ärendet och rutinerna följdes. Det är Eksjö kommuns uppfattning och svar till IVO.

Det saknades inte heller personal för att utföra arbetsuppgifter vid den aktuella händelsen står det i handlingen som till vissa delar är sekretessbelagd.

Kommunen konstaterar att något liknande aldrig tidigare har inträffat. Man bedömer att risken för att det händer igen är obetydlig.

Enskilda handläggare arbetar under tjänstefelsansvar. Enligt utredningen finns det inte någon enskild som kan utpekas som ansvarig för det som hände.

Sociala sektorns arbete kring familjen har inte varit försumligt så att det inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv. Det är inte sociala sektorns fel att tvillingarna dog enligt den formuleringen. Personal vid sektorn vet inte orsaken till händelsen.

Fattar IVO beslut om en granskning av det aktuella ärendet är Eksjö kommun beredd att lämna fler uppgifter.

Kommunens svar är en del av IVO:s utredning enligt lex Sarah.